REKLAMA

KREDYT INKASO S.A.: Informacja o złożeniu przez akcjonariusza Spółki wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie dla Spółki rewidenta do spraw szczególnych

2022-08-01 10:24
publikacja
2022-08-01 10:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-01
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Informacja o złożeniu przez akcjonariusza Spółki wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie dla Spółki rewidenta do spraw szczególnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Spółka powzięła od pełnomocnika procesowego wiedzę o złożeniu przez akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”), datowanego na dzień 09 maja 2022 r., wniosku do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (XIII Wydział Gospodarczy KRS) o wyznaczenie łącznie spółek Rödl Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Warszawie (KRS 267170) w zakresie zagadnień prawno-podatkowych oraz Roedl Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 50605) w zakresie zagadnień rachunkowo-finansowych, jako rewidenta do spraw szczególnych, którego powołanie ma nastąpić w celu (cyt.): „zbadania na koszt Spółki zagadnienia opisanego w § 2 projektu uchwały nr 4/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych, zamieszczonego w sporządzonym przez notariusza Sławomira Strojny protokole Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r. (…) („Badanie”). O treści projektu uchwały nr 4/2022 z 25 kwietnia 2022r. Spółka informowała w raporcie 25/2022.

Ww. wniosek został złożony w trybie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 ze zm.) („Ustawa o Ofercie”), w związku z faktem niepodjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 kwietnia 2022 r. („NWZ”), uchwały w sprawie wyboru wyżej wzmiankowanych podmiotów do przeprowadzenia Badania, o co Akcjonariusz uprzednio wnioskował w ramach żądania uzupełnienia porządku obrad NWZ (kwestie te były przedmiotem raportów bieżących Spółki nr 17/2022, 18/2022, 24/2022 i 25/2022).

W ocenie Spółki, ww. wniosek Akcjonariusza jest bezzasadny oraz stanowi nadużycie prawa Akcjonariusza, który pozostaje ze Spółką w licznych sporach. Spółka ustosunkuje się do wniosku Akcjonariusza w terminie wyznaczonym przez Sąd. Spółka wskazuje również, że kwestie mające wchodzić w zakres Badania zostały wyjaśnione w opinii Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2022 r. dotyczącej wniosku w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 24/2022).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-01 Maciej Szymański Prezes Zarządu
2022-08-01 Iwona Słomska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki