REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: wyniki finansowe

2022-10-12 15:07
publikacja
2022-10-12 15:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_Krakchemia_2022-sig.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_Zarzadu-sig.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_KRAKCHEMIA_SA_za_I_pol_2022-korekta-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2022_korekta-sig-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 229 61 290 10 173 13 479
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 950 2 471 -635 543
III. Zysk (strata) brutto -3 199 2 413 -689 531
IV. Zysk (strata) netto -2 775 1 934 -598 425
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 532 2 435 330 535
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -222 -272 -48 -60
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -955 -1 813 -206 -399
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 356 349 77 77
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 097 42 680 8 567 9 279
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 923 11 760 2 547 2 556
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 309 3 328 707 724
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 594 7 394 1 622 1 608
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 174 30 920 6 019 6 723
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 9 000 1 923 1 957
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,31 0,21 -0,07 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,13 3,44 0,67 0,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Pozycje od I do VIII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów
pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 6 miesięcy 2022 roku wyniósł: 1 EUR=4,6427 PLN, a za 6 miesięcy
2021 roku wyniósł: 1 EUR=4,5472 PLN


Pozycje od IX do XV (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP
obowiązującego na 30.06.2022 roku, który wynosił: 1 EUR=4,6806 PLN, na
31.12.2021 który wynosił: 1 EUR=4,5994 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 16/2022 z dnia 2022-10-12 o treści:


Zarząd Krakchemia S.A. ("Spółka") niniejszym dokonuje korekty treści
raportu okresowego za I półrocze 2022 roku opublikowanego przez Spółkę w
dniu 29.09.2022 roku. Korekta zawiera informację dotyczącą uzupełnienia
raportu za I półrocze 2022 roku o stanowisko Zarządu i opinii Rady
Nadzorczej w sprawie raportu z zastrzeżeniem wydanego przez niezależnego
biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego za I półrocze 2022 co do obniżenia aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.Korekty odpowiednio zamieszono w
śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2022 w pkt.
27 oraz w półrocznym sprawozdaniu z działalności za I półrocze 2022 w
pkt. 21.


Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF Krakchemia_2022-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF Krakchemia_2022-sig.pdf Raport firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oświadczenie Zarządu-sig.pdfOświadczenie Zarządu-sig.pdf Oświadczenie zarząu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-12 ANDRZEJ MARIA ZDEBSKI PREZES ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie z działalnosci KRAKCHEMIA SA za I pół 2022-korekta-sig.pdfSprawozdanie z działalnosci KRAKCHEMIA SA za I pół 2022-korekta-sig.pdf Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2022

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 12 680 12 724 17 461
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 794 902 1 011
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 10 5 867 6 231 6 201
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 2 178 2 143 7 154
3.1. Nieruchomości 14 2 023 2 023 1 902
Wartości niematerialne i prawne
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe 155 120 5 252
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
a) w pozostałych jednostkach 155 120 5 252
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 841 3 448 3 095
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 3 728 3 333 2 980
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 113 114 115
II. Aktywa obrotowe 27 417 29 956 27 510
1. Zapasy 16.1 6 208 7 891 5 907
2. Należności krótkoterminowe 17.3 13 373 14 664 17 119
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe 17.5 7 644 7 232 4 264
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 644 7 232 4 264
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 4 205 4 149 2 703
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 439 3 083 1 561
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17.3 192 169 220
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 40 097 42 680 44 971
PASYWA
I. Kapitał własny 28 174 30 920 32 776
1. Kapitał zakładowy 18.1 9 000 9 000 9 000
2. Kapitał zapasowy 18.3 20 389 20 389 20 389
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 18.4 4 200 4 170 4 381
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 18.4 294 294 294
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 18.4 -2 934 -3 222 -3 222
6. Zysk (strata) netto 18.4 -2 775 288 1 934
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 923 11 760 12 195
1. Rezerwy na zobowiązania 996 1 000 1 207
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 480 502 709
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 19 516 498 499
a) długoterminowa 516 498 499
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 3 064 3 328 471
2.1. Wobec jednostek powiązanych 3 064 3 328 471
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 7 839 7 394 10 503
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 7 829 7 392 10 494
3.2. Fundusze specjalne 9 2 9
4. Rozliczenia międzyokresowe 24 38 14
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 24 38 14
długoterminowe
a) krótkoterminowe 24 38 14
P a s y w a r a z e m 40 097 42 680 44 971
Wartość księgowa 28 174 30 920 32 776
Liczba akcji (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,13 3,44 3,64
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 47 229 61 290
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 47 229 61 290
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -42 389 -52 693
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -42 389 -52 693
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 840 8 597
IV. Koszty sprzedaży 4 -3 436 -3 729
V. Koszty ogólnego zarządu 4 -3 176 -3 082
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 772 1 787
VII. Pozostałe przychody operacyjne 772 1 851
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4 3
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 768 1 848
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5 1 950 1 166
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 961 546
2. Inne koszty operacyjne 989 620
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 950 2 471
X. Przychody finansowe 7 330 130
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 77 80
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 253 50
XI. Koszty finansowe 7 579 189
1. Odsetki w tym: 245 106
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 334 82
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -3 199 2 413
XIII. Podatek dochodowy 424 -478
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto -2 775 1 934
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -2 775 1 934
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 000 000 9 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,31 0,21
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 30 920 30 090 30 090
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 920 30 090 30 090
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 000 9 000 9 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 000 9 000 9 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 20 389 26 170 26 170
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -5 781 -5 781
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
a) zmniejszenia (z tytułu) -5 781 -5 781
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 389 20 389 20 389
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 170 3 629 3 629
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 30 541 752
a) zwiększenia (z tytułu) 30 541 752
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 200 4 170 4 381
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 294 294 294
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 294 294 294
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 222 -9 003 -9 003
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 288
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 288
zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych 288
zmniejszenia (z tytułu)
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -3 222 -9 003 -9 003
zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 288 5 781 5 781
zmniejszenia (z tytułu)
5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 934 -3 222 -3 222
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 934 -3 222 -3 222
6. Wynik netto -2 775 288 1 934
a) zysk netto 288 1 934
b) strata netto -2 775
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 28 174 30 920 32 776
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2022 półrocze / 2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -2 775 1 934
II. Korekty razem 4 307 501
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 663 626
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 113 68
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 32 24
4. Zmiana stanu rezerw 18 54
5. Zmiana stanu zapasów 1 683 109
6. Zmiana stanu należności 1 269 978
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 953 -1 835
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
8. Inne korekty -424 478
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 532 2 435
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy -32 90
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 55
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -35 -27
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 0 62
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 190 362
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 190 362
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -222 -272
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 955 1 813
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 720 1 562
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 66 137
3. Odsetki 144 98
4. Inne wydatki finansowe 25 16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -955 -1 813
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 356 349
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
E. Środki pieniężne na początek okresu 3 083 1 212
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 439 1 561
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022_korekta-sig-sig.pdfSprawozdanie finansowe za I półrocze 2022_korekta-sig-sig.pdf Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki