REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: wyniki finansowe

2020-11-26 19:13
publikacja
2020-11-26 19:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Sprawozdanie_III_kw_2020-sig-sig-sig.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_kw_2020-sig-sig.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 83 643 147 147 18 830 34 152
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 973 -5 249 -1 120 -1 218
III. Zysk (strata) brutto -5 365 -5 783 -1 208 -1 342
IV. Zysk (strata) netto -4 412 -4 609 -993 -1 070
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 666 943 1 050 219
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 287 11 352 65 2 635
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 959 -501 -891 -116
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 994 11 794 224 2 737
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 006 61 241 10 826 14 381
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 947 24 381 3 965 5 725
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 661 724 146 170
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 963 22 295 3 526 5 235
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 059 36 860 6 861 8 656
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 9 000 1 988 2 113
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,49 -0,51 -0,11 -0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,45 4,10 0,76 0,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów
pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 9 miesięcy 2020 roku wyniósł: 1 EUR=4,4420 PLN, a za 9 miesięcy
2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,3086 PLN


Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk
netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba
akcji w danym okresie.


Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP
obowiązującego na 30.09.2020 roku, który wynosił: 1 EUR=4,5268 PLN, na
31.12.2019 który wynosił: 1 EUR=4,2585 PLN oraz na 30.09.2019 roku który
wynosił: 1 EUR=4,3736 PLN.


Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba
akcji w danym okresie.


Powyższe dane zaprezentowane zostały wg nowych zasad rachunkowości jakie
zostały przyjęte od 01.01.2020 – wg ustawy z dnia 24 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Prezentowane dane porównano
do analogicznego okresu roku poprzedniego po uwzględnieniu korekt
wynikających ze zmiany zasad rachunkowości zgodnych z MSR/MSSF na Ustawę
o rachunkowości.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Sprawozdanie_III_kw_2020-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie_III_kw_2020-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa III kw 2020-sig-sig.pdfInformacja dodatkowa III kw 2020-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-26 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2020-11-26 Łukasz Adach Wiceprezes Zarządu
2020-11-26 Dariusz Domagała Z-ca Głównego Księgowego

BILANS
w tys.
stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 20 695 20 618 21 913 26 870
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 723 1 778 1 890 1 946
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 598 6 436 6 880 7 513
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 8 483 8 790 10 560 11 808
3.1. Nieruchomości 1 958 1 958 1 958 2 045
Wartości niematerialne i prawne
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe 6 525 6 832 8 602 9 763
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
a) w pozostałych jednostkach 2 399 2 377 4 114 4 305
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 891 3 613 2 583 5 603
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 774 3 496 2 465 5 484
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 117 117 118 118
II. Aktywa obrotowe 28 311 31 573 39 328 50 833
1. Zapasy 8 856 8 967 13 717 15 643
2. Należności krótkoterminowe 18 416 20 972 24 810 34 066
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe 708 1 368 591 736
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 708 1 368 591 736
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 708 1 368 591 736
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 331 266 210 387
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 49 006 52 191 61 241 77 703
PASYWA
I. Kapitał własny 31 059 32 388 36 860 43 773
1. Kapitał zakładowy 9 000 9 000 9 000 9 000
2. Kapitał zapasowy 26 169 26 169 26 169 26 169
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 3 230 3 211 4 619 4 772
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 294 295 13 303 13 303
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 222 -3 222 -4 862 -4 862
6. Zysk (strata) netto -4 412 -3 065 -11 369 -4 609
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 947 19 802 24 381 33 930
1. Rezerwy na zobowiązania 1 313 1 397 1 319 1 380
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 923 931 892 940
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 390 467 427 440
a) długoterminowa 390 467 427 440
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 661 546 724 726
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 661 546 724 726
3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 963 17 855 22 295 31 796
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 15 925 17 822 22 262 31 749
3.2. Fundusze specjalne 38 33 33 47
4. Rozliczenia międzyokresowe 9 4 43 27
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 4 43 27
długoterminowe
a) krótkoterminowe 9 4 43 27
P a s y w a r a z e m 49 006 52 191 61 241 77 703
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 240 83 643 45 188 147 147
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 24 240 83 643 45 188 147 147
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 628 76 207 42 252 137 171
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 628 76 207 42 252 137 171
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 612 7 436 2 936 9 976
IV. Koszty sprzedaży 2 302 7 037 3 114 9 340
V. Koszty ogólnego zarządu 1 511 5 276 1 766 5 845
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 200 -4 876 -1 944 -5 209
VII. Pozostałe przychody operacyjne 838 3 520 1 089 2 739
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 98 286
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 740 3 234 1 089 2 739
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 268 3 617 1 339 2 779
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -20 32
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 658 2 047 1 275 2 516
3. Inne koszty operacyjne 610 1 570 84 231
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 629 -4 973 -2 194 -5 249
X. Przychody finansowe 166 408 173 726
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 58 184 139 419
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 107 224 34 307
XI. Koszty finansowe 174 800 519 1 260
1. Odsetki w tym: 66 275 140 536
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 108 525 379 724
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -1 638 -5 365 -2 540 -5 783
XIII. Podatek dochodowy 290 953 548 1 174
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto -1 348 -4 412 -1 992 -4 609
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 40 082 54 436 54 436
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -3 222 -4 862 -4 862
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 36 860 49 573 49 573
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 000 9 000 9 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 000 9 000 9 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 26 169 26 169 26 169
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 26 169 26 169 26 169
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 619 5 963 5 963
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 389 -1 344 -1 190
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 230 4 619 4 773
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 13 303 26 164 26 164
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -13 009 -12 861 -12 861
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 294 13 303 13 303
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -13 009 -12 861 -12 861
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -3 222 -4 862 -4 862
korekty błędów
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -16 231 -17 723 -17 723
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 222 -4 862 -4 862
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 222 -4 862 -4 862
5. Wynik netto -4 412 -11 369 -4 610
zysk netto
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 31 059 36 860 43 773
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał / okres od do 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -4 412 -4 610
II. Korekty razem 9 078 6 288
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 907 1 153
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 274 283
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 11 14
4. Zmiana stanu rezerw -37 -173
5. Zmiana stanu zapasów 4 861 3 271
6. Zmiana stanu należności 9 897 8 568
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 596 -5 683
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
8. Inne korekty -1 239 -1 144
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 666 943
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 887 11 922
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 429 120
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 10 484
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 169 332
- inne wpływy z aktywów finansowych 300 1 000
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 600 569
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 600 569
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne 11 14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 287 11 352
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
1. Inne wpływy finansowe 63
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 675
3. Odsetki 252 523
4. Inne wydatki finansowe 32 40
I. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 959 -501
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 994 11 794
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
E. Środki pieniężne na początek okresu -8 175 -20 711
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -7 181 -8 917
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki