0,3400 zł
0,00% 0,0000 zł
Krakchemia SA (KCH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2019_korekta-sig-sig-sig.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_III_kw_2019_korekta-sig-sig.pdf  (KOREKTA RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 147 147 171 998 34 152 40 437
II. Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej -5 343 -4 103 -1 240 -965
III. Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -5 783 -5 012 -1 342 -1 178
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej -4 609 -4 151 -1 070 -976
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 924 -814 447 -191
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 692 3 484 2 714 819
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 822 -1 457 -423 -343
VIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie 11 794 1 213 2 737 285
IX. Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
X. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) -0,51 -0,46 -0,12 -0,11
XI. Aktywa razem 87 893 119 906 20 096 28 072
XII. Zobowiązania długoterminowe 6 346 901 1 451 211
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 911 56 432 7 525 13 212
XIV. Kapitał własny 48 636 62 573 11 120 14 649
XV. Kapitał zakładowy 9 000 9 000 2 058 2 107
XVI. Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
XVII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) 5,40 6,95 1,24 1,63
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,3086 PLN, a za 9 miesięcy 2018 roku wyniósł: 1 EUR=4,2535 PLN Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.20189 roku, który wynosił: 1 EUR=4,3736 PLN, na 31.12.2018 który wynosił: 1 EUR=4,300 PLN oraz na 30.09.2018 roku który wynosił: 1 EUR=4,2714 PLN.Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 2020-01-07 o treści:


Zarząd Krakchemia S.A. ("Spółka") niniejszym dokonuje korekty treści
raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku opublikowanego przez Spółkę
w dniu 28.11.2019 roku. Korekta zawiera uzupełnienie skróconego
sprawozdania finansowego za III kwartał 2019 roku o wybrane dane
finansowe, tj. w sprawozdaniu z zysków i strat i innych całkowitych
dochodów Spółka dodała dane finansowe za bieżący kwartał ( III kwartał
2019) oraz za analogiczny okres roku poprzedniego; w sprawozdaniu ze
zmian w kapitale własnym Spółka ujęła dane narastająco za pełne kwartały
2018 roku analogicznie do roku 2019; w sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych wystąpiła omyłka pisarska w nagłówku odnośnie trwania
okresów za które przedstawione zostały dane finansowe.W
Informacji dodatkowej do raportu w punktach 11 oraz 20 Spółka poprawiła
nieprawidłowe stwierdzenia.W załączeniu do niniejszego raportu
uzupełniona treść raportu okresowego za III kwartał 2019 roku:Skrócone
sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019Informacja dodatkowa
za III kwartał 2019Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych


Plik Opis
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019_korekta-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie finansowe za III kwartał 2019_korekta-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019
Informacja dodatkowa III kw 2019 korekta-sig-sig.pdfInformacja dodatkowa III kw 2019 korekta-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa za III kwartał 2019

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-07 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2020-01-07 Łukasz Adach Wiceprezes Zarządu
2020-01-07 Dariusz Domagała Zastępca Głównego Księgowego
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.