REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 24.06.2021 R.

2021-06-24 22:21
publikacja
2021-06-24 22:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 24.06.2021 R.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 24.06.2021 r. podjęło następujące uchwały:


UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Panią Katarzynę Ishikawę.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".


UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny system liczenia głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzą:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 45.642.136,58 złotych;
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 5.780.908,66 złotych;
3. Rachunek z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 2.882.619,90 złotych;
4. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.770.158,51 złotych;
5. Noty do sprawozdania finansowego.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 5.780.908,66 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.220.423 głosy ważne z 3.220.423 akcji stanowiących 35,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.220.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Adachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.318.037 głosów ważnych z 1.318.037 akcji stanowiących 14,64% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.318.037 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Wacławowi Andruszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Hajbosowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wyraża pozytywną opinię dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. przyjętej przez Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.:

1. Pkt. III.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub powołania. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki obejmuje wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalana jest w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, a także zmiennie składniki wynagrodzenia w postaci premii motywacyjnych, a także programów opartych na akcjach Spółki. Ponadto Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, w tym koszty używania przez Członków Zarządu samochodów służbowych.

Z Członkami Zarządu Spółki mogą być zawierane umowy o pracę lub/i Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje na podstawie powołania.”;

2. W Pkt. III.2.1. pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu określane jest w Umowie o pracę zawartej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej lub/i uchwale Rady Nadzorczej dotyczącej powołania.”;

3. W Pkt. III.2.2 dodaje się punkt 11, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z tytułu stosunku pracy lub powołania.”;

4. Pkt. III.2.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Członkom Zarządu mogą być przyznane odprawy na wypadek rozwiązania umów o pracę lub zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie w kwocie nie wyższej niż 12 miesięczne wynagrodzenie stałe oraz w razie zawarcia umów o zakazie konkurencji odszkodowania za okres obowiązywania zakazów konkurencji. Umowy o zakazie konkurencji mogą być jednostronnie wypowiedziane przez Spółkę.

Spółka pokrywa koszty świadczeń z tytułu zawartej przez Spółkę umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Członkom Zarządu przysługują świadczenia dodatkowe w postaci zwrotu wydatków i kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pełnieniem funkcji.”.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2021-06-24 Łukasz Adach Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki