REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. na nową kadencję oraz wybór Członków Komitetu Audytu KRAKCHEMIA S.A.

2022-06-07 22:08
publikacja
2022-06-07 22:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_BIEZACY_NR_8_CV_dr_Olga_Lipinska-Dlugosz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RAPORT_BIEZACY_NR_8_CV_Wojciech_Mazgaj.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-07
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. na nową kadencję oraz wybór Członków Komitetu Audytu KRAKCHEMIA S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. w dniu 7.06.2022r. powołało sześcioosobową Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję w następującym składzie osobowym: Pan Jerzy Mazgaj, Pani Barbara Mazgaj, Pan Władysław Kardasiński, Pan Maciej Matusiak, Pan Wojciech Mazgaj, Pani Olga Lipińska-Długosz.
Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. w dniu 07.06.2022 roku ukonstytuowała się w następującym składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Jerzy Mazgaj, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Barbara Mazgaj, Sekretarz Rady Nadzorczej – Pan Władysław Kardasiński.
Jednocześnie Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. w dniu 07.06.2022 roku dokonała wyboru Komitetu Audytu w następującym składzie: Pan Jerzy Mazgaj, Pan Maciej Matusiak oraz Pani Olga Lipińska-Długosz.
Noty biograficzne Pana Jerzego Mazgaja, Pani Barbary Mazgaj, Pana Władysława Kardasińskiego oraz Pana Macieja Matusiaka zostały przekazane raportami bieżącymi: nr 23/2019 z dnia 25.06.2019 oraz nr 14/2020 z dnia 30.06.2020.
Pani Olga Lipińska-Długosz oraz Pan Wojciech Mazgaj oświadczyli, że nie występują w stosunku do nich ustawowe przesłanki uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności wskazane w art. 18 KSH i art. 387 KSH, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Pani Olga Lipińska-Długosz oświadczyła, że spełnia kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, a także z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz spełnia dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.
Noty biograficzne Pani Olgi Lipińskiej-Długosz oraz Pana Wojciecha Mazgaja stanowią załącznik do raportu bieżącego.
Podstawa prawna:§ 5 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
RAPORT BIEŻĄCY NR 8 CV dr Olga Lipińska-Długosz.pdfRAPORT BIEŻĄCY NR 8 CV dr Olga Lipińska-Długosz.pdf CV Olga Lipińska Długosz
RAPORT BIEŻĄCY NR 8 CV Wojciech Mazgaj.pdfRAPORT BIEŻĄCY NR 8 CV Wojciech Mazgaj.pdf CV Wojciech Mazgaj

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-07 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki