REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022

2022-10-12 15:02
publikacja
2022-10-12 15:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-12
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krakchemia S.A. ("Spółka") niniejszym dokonuje korekty treści raportu okresowego za I półrocze 2022 roku opublikowanego przez Spółkę w dniu 29.09.2022 roku. Korekta zawiera informację dotyczącą uzupełnienia raportu za I półrocze 2022 roku o stanowisko Zarządu i opinii Rady Nadzorczej w sprawie raportu z zastrzeżeniem wydanego przez niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 co do obniżenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Korekty odpowiednio zamieszono w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2022 w pkt. 27 oraz w półrocznym sprawozdaniu z działalności za I półrocze 2022 w pkt. 21.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-12 ANDRZEJ ZDEBSKI PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki