REKLAMA

KPPD: Treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 22.05.2020 r.

2020-05-22 15:14
publikacja
2020-05-22 15:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KPPD
Temat
Treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 22.05.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.05.2020 r.:

UCHWAŁA NR 01/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki”
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 02/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 03/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r..
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.582.459,34 zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 34/100),
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych
o kwotę 1.041.855,20 zł (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 20/100),
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 04/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 05/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r..
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. w kwocie: 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100), przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 06/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 07/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 08/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 09/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 10/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi– członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 11/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 12/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu– członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował nową treść uchwały nr 13/20 i poddał ją pod głosowanie.
UCHWAŁA NR 13/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.) Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje
§1
Przyjmuje się politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki określoną w dokumencie pn.: ”Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A.” z dnia 22 maja 2020 r.
§2
Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:
a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,
b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,
d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,
e) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2020 r.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 14/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art.20 Statutu Spółki oraz zgodnie z Rozdziałem IV „Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej” w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A. (”Polityka wynagrodzeń”) Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
1. Wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej ustala się w następujący sposób:
1) podstawą wyliczenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, o którym mowa w Polityce wynagrodzeń,
2) wymieniona w pkt.1 podstawa jest powiększana wskaźnikiem:
a) Przewodniczący Rady - 1,5,
b) Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady i Przewodniczący Komitetu Audytu - 1,2,
c) Członek Rady - 1,0.
Ustalone wynagrodzenie zaokrągla się do 100 zł na zasadach ogólnych.
2. W przypadku pełnienia przez członków Rady Nadzorczej jednocześnie funkcji w Komitecie Audytu przysługuje jedno wyższe wynagrodzenie miesięczne.
3. W przypadku, gdy formalnie zwołane posiedzenie Komitetu Audytu odbywa się w innym terminie niż posiedzenie Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za to posiedzenie w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 pkt 1.
4. Przepis wymieniony w ust.3 powyżej nie ma zastosowania w przypadku wideokonferencji.
§2
Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.
§3
1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.
2. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej lub członka Komitetu Audytu, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania, diet oraz ubezpieczenia odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej (D&O).
§4
Wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w uchwale nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, za okres styczeń– maj 2020 r. zostanie rozliczone jako 5/12 zysku brutto za 2020 r. w odniesieniu do podstawy 1.500.000 zł, zgodnie z powyższą uchwałą.
§5
Uchyla się uchwałę nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem treści §4 powyżej.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2020 r.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2020-05-22 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki