REKLAMA

KPPD: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.05.2021 r.

2021-04-29 09:25
publikacja
2021-04-29 09:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_KPPD-SZCZECINEK_S.A._ZA_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_KPPD-Szczecinek_S.A._o_wynagrodzeniach_za_lata_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
KPPD_31.12.2020_Raport_z_badania_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
KPPD
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.05.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.05.2021 r.:

(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 01/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 „Statutu Spółki”
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ……………………………….
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 02/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 r. i za lata ubiegłe.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 03/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r..
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 163.777.735,41 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 41/100),
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8.381.523,90 zł (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 90/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.381.523,90 zł (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 90/100),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.241.722,93 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 93/100),
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 04/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2020 r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 05/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. i za lata ubiegłe
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1.
1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. w kwocie: 8.381.523,90 zł (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 90/100), przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie: 85.785,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć zł 00/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 07/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 08/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 09/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 10/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi– członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 11/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 12/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu– członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 13/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
Stosownie do art.395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się

Uzasadnienie
Podjęcie ww. uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z przepisów art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.)

(Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 14/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji.
Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 12 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 15-19/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej ………………………………….
Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1.
Powołuje się....................…………………….w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Załączniki
Plik Opis
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KPPD-SZCZECINEK S.A. ZA 2020.pdfSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KPPD-SZCZECINEK S.A. ZA 2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za okres 2019-2020.
KPPD_31.12.2020_Raport z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfKPPD_31.12.2020_Raport z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport biegłego z badania sprawozdania o wynagrodzeniach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2021-04-29 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki