26,0000 zł
0,39% 0,1000 zł
Konsorcjum Stali SA (KST)

Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Spółki.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_nr_1_-_oferta_zakupu_akcji_„Konsorcjum_Stali”_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-05
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent), w nawiązaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta nr 3/29.10.2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych (dalej Uchwała), o której to uchwale Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2018 z dnia 29 października 2018 roku, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 44/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku, niniejszym przekazuje treść oferty zakupu akcji własnych Konsorcjum Stali S.A.

Oferta zakupu akcji spółki Konsorcjum Stali S.A. przeprowadzana jest zgodnie z zasadami nabywania akcji własnych określonymi w Uchwale oraz w uchwałach Zarządu Spółki z dnia 5 listopada 2018 r, o których podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 44/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku, w szczególności oferta zakupu akcji jest przeprowadzana na następujących zasadach:

• przedmiotem zakupu jest nie więcej niż 738.925 (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki;
• oferowana cena zakupu jednej akcji Spółki wynosi 26,00 zł (dwadzieścia sześć 00/100 złotych);
• Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach Oferty maksymalnie do 19.500.000,00 zł (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia;
• przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 8 listopada 2018 r., a zakończy w dniu 15 listopada 2018 r.;
• Przewidywany dzień nabycia akcji Spółki nabytych w ramach ofert złożonych przez akcjonariuszy Spółki oraz rozliczenie ich nabycia nastąpi w dniu 19 listopada 2018 r.;
• podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie

Pełna treść Oferty znajduje się w Załączniku do raportu bieżącego.

Zastrzeżenie prawne: Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.). W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy, ani przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748 ze zm.). Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.). Oferta nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Dokument Oferty nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Osoba odpowiadająca na Ofertę ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Załącznik:
− oferta zakupu akcji „Konsorcjum Stali” S.A.
Załączniki
Plik Opis
załącznik nr 1 - oferta zakupu akcji „Konsorcjum Stali” S.A..pdfzałącznik nr 1 - oferta zakupu akcji „Konsorcjum Stali” S.A..pdf oferta zakupu akcji „Konsorcjum Stali” S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-05 Janusz Smołka Prezes Zarządu
2018-11-05 Dariusz Bendykowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.