KOMPUTRONIK S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie udostępnienia finansowania bankowego – Bank Millennium S.A.

2019-11-13 10:56
publikacja
2019-11-13 10:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-13
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie udostępnienia finansowania bankowego – Bank Millennium S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Komputronik S.A. (Emitent), informuje o podpisaniu w dniu 12 listopada 2019 roku aneksów (opatrzonych datą 8 listopada 2019 r.) do umów zawartych z Bank Millennium S.A. w zakresie wskazanym poniżej:
1. Aneks do Umowy o kredyt parasolowy zawarty pomiędzy Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o. a Bank Millennium S.A.
2. Aneks do umowy faktoringu odwrotnego zawarty pomiędzy Komputronik S.A. a Bank Millennium S.A.
3. Aneks do umowy na faktoring z polisą klienta (pełny) zawarty pomiędzy Komputronik S.A. a Bank Millennium S.A.
4. Aneks do umowy na faktoring z polisą klienta (pełny) zawarty wyłącznie ze spółką zależną od Emitenta tj. Komputronik Biznes Sp. z o.o.
5.Aneks do umowy na transakcje skarbowe zawarty pomiędzy Komputronik S.A. a Bank Millennium S.A.

Przedmiotem aneksów do ww. umów jest głównie:
(a)okres udostępnienia finansowania dla ww. aneksów został ustalony na dzień 14 sierpnia 2020 roku
(b)zmiana wartości wskaźnika finansowego „wskaźnik zadłużenia netto / EBIDTA” z 4,5 na 5,5
(c)zmiana zabezpieczeń - w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki oraz zastawu na aktywach należących do Grupy Kapitałowej Emitenta.
(d)Wprowadzenie harmonogramu spłat skorelowanego z przepływami pieniężnymi generowanymi z realizowanych projektów, do umowy o kredyt parasolowy jak niżej:
- z 28,7 mln PLN na 26,41 mln PLN od dnia 31.01.2020
- z 26,41 mln PLN na 24,12 mln PLN od dnia 29.02.2020
- z 24,12 mln PLN na 22,975 mln PLN od dnia 31.03.2020
- z 22,975 mln PLN na 21,83 mln PLN od dnia 30.04.2020.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 31/2019 z dnia 31.10.2019r. Emitent informuje, iż adaptacyjny model wykorzystania instrumentów finansowych, skorelowany jest z harmonogramem płatności uzyskiwanych z zamykanych projektów. Emitent dodatkowo prognozuje nieznaczne zmniejszenie zapotrzebowania na środki finansowe w związku z zakończeniem „wysokiego sezonu handlowego”, przypadającego na okres wrzesień – grudzień każdego roku. Równolegle Emitent liczy na przyznawanie zwiększonych limitów handlowych od dostawców, które nie będą wymagały dodatkowych zabezpieczeń w postaci instrumentów finansowania bankowego, co umożliwi ograniczenie wysokości ponoszonych kosztów finansowych.

Emitent jednocześnie przypomina, iż wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Bank Millennium S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów: kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, kredytu obrotowego, faktoringowego i operacji walutowych wynosi 102,4 mln PLN (sto dwa miliony czterysta tysięcy złotych) i nie uległa zmianie, w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 Krzysztof Nowak Członerk Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (1)

dodaj komentarz
sel
Powinni wziąć w zastaw wszystkie akcje to przynajmniej dbaliby o ich kurs.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki