REKLAMA

KOMPAP: Rejestracja zmian statutu Spółki w dniu 8 lipca 2022 roku

2022-07-11 12:35
publikacja
2022-07-11 12:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
tekst_jednolity_Statutu_KOMPAP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-11
Skrócona nazwa emitenta
KOMPAP
Temat
Rejestracja zmian statutu Spółki w dniu 8 lipca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. (‘’Spółka’’) z siedzibą w Laskowicach informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 8 lipca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Spółki przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku uchwałą numer 24 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Ponadto, uchwałą nr 25 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki. O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wymienionych wyżej uchwał Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 16/2022.

Zmiany statutu Spółki polegają na tym, że:
1) dodano w § 4 statutu Spółki punkt 74), który otrzymał następujące brzmienie:
,,69.20.Z – Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe.”

2) zmieniono § 14 statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
,,Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo upoważniony przez niego Członek Zarządu. Obradom przewodniczy wybrany przez to Zgromadzenie Przewodniczący.’’

3) zmieniono § 18a statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
,,1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (m.in. wideo – lub telekonferencji).
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (m.in. poczty elektronicznej).
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
4. O ile ustawa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wszystkich spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w szczególności tych, dla których przewidziane jest głosowanie tajne.”

Tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
tekst jednolity Statutu KOMPAP.pdftekst jednolity Statutu KOMPAP.pdf Tekst jednolity statutu PPH KOMPAP S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-11 Waldemar Lipka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki