Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
1_PSr_2017_GK_KOGENERACJA_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Spr._Zarzadu_z_dzial._GK_KOGENERACJA_S.A._PSr_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Raport_z_przegladu_GK_KOGENERACJA_S.A.__PSr_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Raport_z_przegladu_KOGENERACJA_S.A._PSr_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Oswiadczenie_zasady_rachunkowosci_PSr_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Oswiadczenie_podmiot_uprawniony_PSr_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-08-29
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERA Energetyka
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-220 Wroclaw
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łowiecka 24
(ulica) (numer)
071 32 38 100 071 3293521
(telefon) (fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.pl www.kogeneracja.com.pl
(e-mail) (www)
896-000-00-32 931020068
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 i 01.01.2016 - 30.06.2016
I. Przychody ze sprzedaży 569 139 570 335 133 997 130 199
II. Przychody z tytułu rekompensat KDT 9 791 7 384 2 305 1 686
III. Zysk na działalności operacyjnej 147 165 143 901 34 648 32 850
IV. Zysk przed opodatkowaniem 142 766 138 091 33 613 31 524
V. Zysk netto 115 434 112 203 27 178 25 615
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 114 495 111 281 26 957 25 405
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 939 922 221 210
VIII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR) 7,68 7,47 1,81 1,70
IX. Inne całkowite dochody netto - - - -
X. Całkowite dochody ogółem 115 434 112 203 27 178 25 615
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 i 01.01.2016 - 30.06.2016
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 219 917 293 879 51 777 67 088
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (55 158) (74 723) (12 986) (17 058)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12 179) (73 908) (2 867) (16 872)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2017 i 31.12.2016
XIV. Aktywa trwałe 1 719 921 1 785 228 406 938 403 533
XV. Aktywa obrotowe 560 972 470 124 132 727 106 267
XVI. Aktywa razem 2 280 893 2 255 352 539 665 509 800
XVII. Zobowiązania długoterminowe 533 164 538 609 126 148 121 747
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 297 361 283 196 70 356 64 014
XIX. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 446 935 1 430 482 342 348 323 346
XX. Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 3 433 3 065 813 693
XXI. Kapitał własny razem 1 450 368 1 433 547 343 161 324 039
XXII. Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
XXIII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 97,34 96,21 23,03 21,75
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 i 01.01.2016 - 30.06.2016
XXIV. Przychody ze sprzedaży 341 173 337 672 80 325 77 085
XXV. Zysk na działalności operacyjnej 69 577 66 823 16 381 15 255
XXVI. Zysk przed opodatkowaniem 105 139 147 980 24 754 33 782
XXVII. Zysk netto 91 672 135 545 21 583 30 943
XXVIII. Inne całkowite dochody netto - - - -
XXIX. Całkowite dochody ogółem 91 672 135 545 21 583 30 943
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 i 01.01.2016 - 30.06.2016
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 197 503 235 431 46 500 53 745
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 579) (59 432) (1 549) (13 567)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 591) (80 642) (2 729) (18 409)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2017 i 31.12.2016
XXXIII. Aktywa trwałe 1 408 534 1 462 339 333 263 330 547
XXXIV. Aktywa obrotowe 350 990 266 294 83 045 60 193
XXXV. Aktywa razem 1 759 524 1 728 633 416 308 390 740
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 174 081 180 962 41 188 40 905
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 219 718 175 576 51 986 39 687
XXXVIII. Kapitał własny 1 365 725 1 372 095 323 134 310 148


Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych
finansowych:• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 czerwca 2017 roku -
4,2265• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych- według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku
- 4,2474• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2016 roku -
4,4240• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca
2016 roku - 4,3805


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_PSr_2017_GK_KOGENERACJA S.A.pdf1_PSr_2017_GK_KOGENERACJA S.A.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK KOGENERACJA S.A. za I półrocze 2017 r.
2_Spr. Zarządu z dział. GK KOGENERACJA S.A. PSr_2017.pdf2_Spr. Zarządu z dział. GK KOGENERACJA S.A. PSr_2017.pdf Sprawozdanie Zarządu GK KOGENERACJA S.A. za I półrocze 2017 r.
3_Raport z przeglądu GK KOGENERACJA S.A._ PSr_2017.pdf3_Raport z przeglądu GK KOGENERACJA S.A._ PSr_2017.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK KOGENERACJA S.A. za I półrocze 2017 r.
4_Raport z przeglądu KOGENERACJA S.A._PSr_2017.pdf4_Raport z przeglądu KOGENERACJA S.A._PSr_2017.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego GK KOGENERACJA S.A. za I półrocze 2017 r.
5_Oświadczenie_zasady_rachunkowości_PSr_2017.pdf5_Oświadczenie_zasady_rachunkowości_PSr_2017.pdf Oświadczenie Zarządu - zasady rachunkowości
6_Oświadczenie_podmiot_uprawniony_PSr_2017.pdf6_Oświadczenie_podmiot_uprawniony_PSr_2017.pdf Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-29 Wojciech Heydel Prezes Zarządu
2017-08-29 Marek Salmonowicz Członek Zarządu
2017-08-29 Maciej Tomaszewski Członek Zarządu
2017-08-29 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.