REKLAMA

KOGENERA: Zgłoszenie przez akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. kandydata na Członka Rady Nadzorczej Emitenta

2022-06-14 16:12
publikacja
2022-06-14 16:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zal.1_rb13_2022-06-14_Oswiadczenie_Bogdan_Borkowski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zal.2_rb13_2022-06-14_CV_Bogdan_Borkowski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-14
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. kandydata na Członka Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) oraz zgodnie z zasadą 4.9 rozdziału 4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w brzmieniu określonym Uchwałą Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku informujemy, iż w dniu 14 czerwca 2022 r. wpłynęło zawiadomienie od PGE Energia Ciepła S.A. o zgłoszeniu kandydatury Pana Stanisława Borkowskiego na Członka Rady Nadzorczej w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem KOGENERACJI S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2022 r. (Raport bieżący 10/2022).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Stanisław Borkowski wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie go w skład Rady Nadzorczej Emitenta oraz spełnia wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym m.in. kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1415).

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Stanisława Borkowskiego, celem umożliwienia Akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku.

Załączniki:
• Oświadczenie kandydata
• Życiorys kandydata
Załączniki
Plik Opis
zal.1_rb13_2022-06-14_Oswiadczenie Bogdan Borkowski.pdfzal.1_rb13_2022-06-14_Oswiadczenie Bogdan Borkowski.pdf Oświadczenie kandydata
zal.2_rb13_2022-06-14_CV Bogdan Borkowski.pdfzal.2_rb13_2022-06-14_CV Bogdan Borkowski.pdf Życiorys kandydata

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-14 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
2022-06-14 Małgorzata Gołdyn Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki