95,7000 zł
-0,73% -0,7000 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_KGHM_RS_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_KGHM_i_GK_KGHM_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_nt._informacji_niefinansowych_KGHM_i_GK_KGHM_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_zakresie_komitetu_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Sprawozdan_Rady_Nadzorczej_wraz_z_uzasadnieniem.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
President's_letter.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Auditor's_Report_Consolidated.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_Financial_Statements_for_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MB's_report_on_activities_in_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Non-financial_report_of_KGHM_and_KGHM_Group_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SB_Declaration_on_Audit_Committee.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SB_Report_on_evaluation_of_financial_statements.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I. Przychody z umów z klientami 20 526 20 358 4 811 4 796
II. Zysk netto ze sprzedaży 2 591 3 811 607 898
III. Zysk przed opodatkowaniem 2 466 2 299 578 542
IV. Zysk netto 1 658 1 525 388 359
V. Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 657 1 568 388 369
VI. Zysk / (Strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 1 ( 43) - ( 10)
VII. Pozostałe całkowite dochody netto ( 298) 548 ( 70) 129
VIII. Łączne całkowite dochody 1 360 2 073 318 488
IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 359 2 120 318 499
X. Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące 1 ( 47) - ( 11)
XI. Ilość akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
XII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8,29 7,84 1,96 1,85
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 826 3 054 897 719
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 3 539) ( 3 340) ( 829) ( 787)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 66 18 15 4
XVI. Przepływy pieniężne netto razem 353 ( 268) 83 ( 64)
XVII. Aktywa trwałe 29 375 26 515 6 831 6 357
XVIII. Aktywa obrotowe 7 862 7 607 1 829 1 824
XIX. Aktywa razem 37 237 34 122 8 660 8 181
XX. Zobowiązania długoterminowe 12 147 10 878 2 825 2 608
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 865 5 459 1 364 1 309
XXII. Kapitał własny 19 225 17 785 4 471 4 264
XXIII. Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 19 133 17 694 4 450 4 242
XXIV. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 92 91 21 22


Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP------------------------------------------------2018----------------------------2017Średni
kurs w okresie*------------------- 4,2669-------------------------4,2447Kurs
na koniec okresu---------------------4,3000------------------------4,1709*Kursy
stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych
przez NBP na ostatni dzień każdegomiesiąca
odpowiednio 2018 i 2017 r.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu.pdfPismo Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Sprawozdanie_biegłego_rewidenta_skonsolidowane.pdfSprawozdanie_biegłego_rewidenta_skonsolidowane.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KGHM RS 2018.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KGHM RS 2018.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku
Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018.pdfSprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2018
Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem.pdfOcena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem.pdf Sprawozdanie z wyników oceny Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dotyczące sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2018
President's letter.pdfPresident's letter.pdf President's letter - translation
Auditor's Report Consolidated.pdfAuditor's Report Consolidated.pdf Indepentent auditor's report on the audit of the consolidated financial statements for 2018 - translation
Consolidated Financial Statements for 2018.pdfConsolidated Financial Statements for 2018.pdf Consolidated Financial Statements for 2018 - translation
MB's report on activities in 2018.pdfMB's report on activities in 2018.pdf The Management Board's Report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. and of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in 2018 - translation
Non-financial report of KGHM and KGHM Group 2018.pdfNon-financial report of KGHM and KGHM Group 2018.pdf Non-financial report of KGHM Polska Miedź S.A. and the KGHM Polska Miedź S.A. Group for 2018
SB Declaration on Audit Committee.pdfSB Declaration on Audit Committee.pdf Declaration of the Supervisory Board on the Audit Committee - translation
SB Report on evaluation of financial statements.pdfSB Report on evaluation of financial statements.pdf Report on evaluation of the Supervisory Board with a justification regarding the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A., the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group and the Management Board’s report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. and of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in 2018 - translation

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-14 Marcin Chludziński Prezes Zarządu
2019-03-14 Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu
2019-03-14 Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu
2019-03-14 Katarzyna Kreczmańska-Gigol Wiceprezes Zarządu
2019-03-14 Radosław Stach Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-14 Łukasz Stelmach Dyrektor Naczelny
Centrum Usług Księgowych
Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.