KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Zawarcie Umowy Ramowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

2019-06-19 17:14
publikacja
2019-06-19 17:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Zawarcie Umowy Ramowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”), informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 r. zawarta została pomiędzy Spółką i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju "EBOR" Umowa Ramowa ("Umowa Ramowa") w związku z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez KGHM w ramach pierwszej emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 2.000.000.000 złotych. Pierwsza emisja odbędzie się w ramach Programu emisji obligacji Spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 4.000.000.000 złotych, o utworzeniu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 27 maja 2019 r. (patrz także raport bieżący nr 16/2019 z dnia 9 maja 2019 r.).

W Umowie Ramowej Spółka zobowiązuje się do działania zgodnie z wymogami działalności stosowanymi przez EBOR (EBRD Performance Requirements) jak i wytycznymi antykorupcyjnymi EBOR.

Umowa Ramowa zobowiązuje Spółkę, od dnia ewentualnego nabycia obligacji Spółki przez EBOR, do przeznaczenia środków finansowych pozyskanych z emisji obligacji na finansowanie wybranych inwestycji realizowanych przez KGHM.

Zawarcie Umowy Ramowej nie stanowi obowiązku nabycia przez EBOR obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę. Na Spółce nie ciąży również zobowiązanie wobec EBOR do dokonania emisji obligacji.

Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu pierwszej emisji obligacji oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd KGHM, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Conclusion of a Framework Agreement with the European Bank for
Reconstruction and Development


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“Company”, “KGHM”),
announces that on 19 June 2019 a Framework Agreement was concluded
between the Company and the European Bank for Reconstruction and
Development, or EBRD (“Framework Agreement”), related to the EBRD’s
consideration of the acquisition of bonds which may be issued by KGHM in
the first issue of bonds with a total maximum nominal value of PLN2
000 000 000. The first issue will be under the Company’s Bond Issue
Program with a total maximum nominal value of PLN 4 000 000 000, the
establishment of which was announced by the Company via regulatory
filing no. 19/2019 dated 27 May 2019 (see also regulatory filing no.
16/2019 dated 9 May 2019).


Under the Framework Agreement, the Company commits itself to act
pursuant to the EBRD’s Performance Requirements and the EBRD’s
anti-corruption guidelines.


The Framework Agreement obliges the Company, from the date of eventual
acquisition of the Company’s bonds by the EBRD, to use the funds
acquired through the bonds issue for the financing of selected
investments advanced by KGHM.


Conclusion of the Framework Agreement does not impose any obligation on
the EBRD to acquire any bonds which may be issued by the Company.
Moreover, the Company is not under any obligation towards the EBRD to
issue bonds.


The Company’s final decision on the first issue of bonds and its terms
will be made at the moment of adopting a relevant resolution by the
Management Board of KGHM, which will be announced by the Company via a
separate regulatory filing.


Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-19 Katarzyna Kreczmańska - Gigol Wiceprezes Zarządu
2019-06-19 Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki