91,00 zł
0,66% 0,60 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-19
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

I. Raporty okresowe za 2017 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1. Raport roczny za 2017 rok - 15 marca 2018 roku;
2. Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok - 15 marca 2018 roku;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej – 15 marca 2018 roku.

II. Raporty okresowe za 2018 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku;
- za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku - 16 sierpnia 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:
a) Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.) ("Rozporządzenie") i tym samym nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych;
b) Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2018 roku, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia;
c) Spółka będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia i tym samym nie będzie przekazywała odrębnego raportu półrocznego.


Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Publication dates for periodic reports in 2018


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“the Company”) hereby
provides the dates of publication of periodic reports in 2018.


I. Periodic reports for 2017 will be published on the following dates:


1. Annual report for 2017 - 15 March 2018;


2. Consolidated annual report for 2017 - 15 March 2018;


3. Consolidated report on payments made to governments - 15 March 2018.


II. Periodic reports for 2018 will be published on the following dates:


1.Consolidated quarterly reports:


- for the first quarter of 2018 -15 May 2018;


- for the third quarter of 2018 - 14 November 2018.


2. Consolidated half-year report for the first half of 2018 - 16 August
2018.


In addition, the Management Board of the Company announces that:


a) the Company will publish consolidated quarterly reports containing
quarterly financial information as described in § 83 sec. 1 of the
Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding
current and periodic information published by issuers of securities and
conditions for recognising as equivalent information required by the
laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 no. 33 item 259 as
amended) (“the Decree”) and therefore it will not publish separate
quarterly reports;


b) the Company will not publish a consolidated quarterly report for the
last quarter of 2017 and a consolidated quarterly report for the second
quarter of 2018, in accordance with § 101 sec. 2 of the Decree;


c) the Company will publish the consolidated half-year report containing
half-year condensed financial statements, in accordance with § 83 sec. 3
of the Decree and therefore it will not publish a separate half-year
report.


Legal basis: § 103 sec. 1 of the Decree of the Minister of Finance dated
19 February 2009 regarding current and periodic information published by
issuers of securities and conditions for recognising as equivalent
information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws
from 2009 no. 33 item 259 as amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-19 Rafał Pawełczak Wiceprezes Zarządu
2018-01-19 Ryszard Jaśkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl