REKLAMA

KETY: Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

2021-05-07 07:50
publikacja
2021-05-07 07:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 7 maja 2021 r. w związku z zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych 19.885 (dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) każda objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyjętego uchwałą 14/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2015 r., stosownie do art. 451 §2 oraz 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 49.712,50 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwanaście złotych 50/100).

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.123.480,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 9.649.392 (dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 9.649.392 (dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa).

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 1.900.927,50 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 50/100).

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokona w przewidzianym dla tego terminie zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych akcji serii H, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Akcje serii H emitowane są w ramach Programu Opcji Menedżerskich, o którym mowa w uchwale 13/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2015 r. i uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018. r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne uczestniczą te akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza, nie później niż w dniu dywidendy, określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy za dany rok obrotowy i ustaleniu dnia dywidendy.

Podstawa prawna: §5 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2021-05-07 Rafał Warpechowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki