319,5000 zł
-1,99% -6,5000 zł
Grupa Kęty SA (KTY)

Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-03
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta:

a)przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2018 roku w wysokości 191.439.215,01 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście piętnaście złotych 01/100) na wypłatę dywidendy;
b)użycie kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 23.333.342,49 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote 49/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
c)wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 214.772.557,50 zł (słownie: dwieście czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 50/100) z zysku netto Spółki osiągniętego w 2018 roku powiększonego o kwotę, o której mowa w pkt b) przeniesioną z utworzonego z zysków Spółki kapitału zapasowego, tj. 22,50 zł na akcję licząc według stanu akcji Spółki (9.545.447 sztuk) na dzień podjęcia uchwały;
d)przeznaczenie zysku aktuarialnego związanego ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia w kwocie 83.586,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych) na zwiększenie kapitału zapasowego.

Wielkość rekomendowanej dywidendy do wypłaty jest zgodna z polityką Spółki w tym zakresie, która zakłada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie od 60% do 100% skonsolidowanego zysku netto.

Rekomendacja Zarządu Emitenta została skierowana do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu
3 kwietnia 2019 r. działając na podstawie art. 382 §3 ksh pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2018 roku.

Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2018 podjęta zostanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto we wniosku Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 r. jako dzień dywidendy, Zarząd Emitenta rekomenduje dzień 22 sierpnia 2019 roku, natomiast jako termin wypłat dywidendy proponuje się:

• dzień 5 września 2019 roku – kwota w wysokości 66 818 129,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), tj. 7,00 zł na akcję (słownie: siedem złotych 00/100),
• dzień 7 listopada 2019 roku – kwota w wysokości 147 954 428,50 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych 50/100), tj. 15,50 zł na akcję (słownie: piętnaście złotych 50/100),

Rekomendując Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch transzach we wskazanych terminach, Zarząd Spółki uwzględnił aktualny plan operacyjny i wynikającą z niego koncentrację sprzedaży przypadającą na trzeci kwartał 2019 roku, co w konsekwencji wpłynie na płynność Spółki i Grupy Kapitałowej w tym okresie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-03 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2019-04-03 Adam Piela Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.