REKLAMA

KETY: Decyzja zarządu spółki o akceptacji warunków umowy o limit kredytowy

2021-10-19 17:53
publikacja
2021-10-19 17:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-19
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Decyzja zarządu spółki o akceptacji warunków umowy o limit kredytowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 19 października 2021 r. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. (dalej: Bank) warunków umowy o limit kredytowy (dalej: Umowa) w łącznej kwocie 300 mln zł, której stroną oprócz Emitenta będą jego spółki zależne tj. Alupol Packaging S.A., Aluprof S.A., Aluform sp. z o.o., Alupol Packaging Kęty sp. z o.o., Alupol Films sp. z o.o., Aluminium Kety Emmi Predelava aluminija, d.o.o., Alupol Packaging S.A, Glassprof sp. z o.o. (zwani dalej łącznie: Kredytobiorcy).

Limit kredytowy udostępniony zostanie od dnia spełnienia warunków przewidzianych w Umowie do dnia 29 października 2022 r. i przeznaczony zostanie na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorców. Oprocentowanie kredytu obliczane będzie w oparciu o stawkę bazową dla waluty w której zaciągany będzie kredyt w ramach dostępnego limitu powiększone o marżę Banku i naliczane będzie za okres faktycznego wykorzystania kredytu.

Kredytobiorcy ponosić będą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z przyznanego im na mocy Umowy limitu, przy czym Emitent odpowiadać będzie do wysokości całego przyznanego limitu. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie:
•pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez każdego z Kredytodawców do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi danego Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank,
•weksel własny wraz deklaracją wekslową wystawiony przez każdego z Kredytobiorców z odpowiedzialnością do kwoty 110% przyznanego limitu kredytowego.

Limit kredytowy wynikający z Umowy zastąpi finansowanie udzielone przez Bank na mocy umowy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 32/2018 z dnia 29 października 2018 r., 29/2019 z dnia 29 października 2019 r. oraz 49/2020 z dnia 15 października 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-19 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2021-10-19 Rafał Warpechowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki