REKLAMA

KCI: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 19 czerwca 2023 r.

2023-05-22 22:29
publikacja
2023-05-22 22:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_19062023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_KCI_-_19.06.2023_-_PROJEKTY_UCHWAL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_KCI_S.A._-_19.06.2023_-_FORMULARZE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_KCI_S.A._-19.06.2023_-_AKCJE_INFO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-22
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 19 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402(1), w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapisu art. 24.2. Statutu Spółki, Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Emitent") zwołuje na dzień 19 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 8:00 w Warszawie w lokalu przy ul. Złotej 59, VI piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej, 00-120 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.;
d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.;
d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
e) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2022 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,
b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku;
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2022.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem podana została do publicznej wiadomości w raportach rocznych RR i SRR w dniu 28 kwietnia 2023 r. oraz dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.kci.pl.
Zarząd dodatkowo informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń wraz z raportem biegłego rewidenta odnośnie jego oceny zostanie udostępnione niezwłocznie po otrzymaniu opinii od biegłego rewidenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_19062023.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_19062023.pdf
ZWZ KCI - 19.06.2023 - PROJEKTY UCHWAŁ.pdfZWZ KCI - 19.06.2023 - PROJEKTY UCHWAŁ.pdf
ZWZA KCI S.A. - 19.06.2023 - FORMULARZE.pdfZWZA KCI S.A. - 19.06.2023 - FORMULARZE.pdf
ZWZA KCI S.A. -19.06.2023 - AKCJE INFO.pdfZWZA KCI S.A. -19.06.2023 - AKCJE INFO.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-22 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki