KCI: Złożenie do KNF zawiadomienia o podejrzeniu dokonania manipulacji akcjami Spółki

2020-05-29 15:59
publikacja
2020-05-29 15:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Złożenie do KNF zawiadomienia o podejrzeniu dokonania manipulacji akcjami Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd KCI S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że z uwagi na:
1) zaobserwowanie przez Emitenta znacznego, istotnie odbiegającego od średniej dziennej w 2020 r., wzrostu ceny akcji Spółki w dniu 29 maja 2020 r. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
2) brakiem jakichkolwiek wydarzeń czy okoliczności odnoszących się bezpośrednio do Spółki czy jej sytuacji ekonomicznej, których wystąpienie mogłoby powodować w ww. dniach tak istotną zmianę kursu akcji Emitenta na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
3) brakiem publikowania przez Spółkę w okresie poprzedzającym wzrost akcji, tj. do dnia 29 maja 2020 r., raportów finansowych lub komunikatów giełdowych, których publikacja mogłaby powodować tak istotną zmianę kursu akcji Emitenta na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
po dokonaniu odpowiednich analiz wewnętrznych, w dniu dzisiejszym Spółka skierowała do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o o zaistnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie zakazu dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku, tj. wskazujących na naruszenie art. 15 w związku z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1) (dalej jako: „Rozporządzenie MAR”)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki