REKLAMA
ZAGŁOSUJ

KBJ Spółka Akcyjna: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

2021-06-02 21:17
publikacja
2021-06-02 21:17
Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”).
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przewodniczącego Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5 ust.1).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5a) .
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§12 ust. 4).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5b).
20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210602_211715_0000134293_0000132146.pdf
20210602_211715_0000134293_0000132147.pdf
20210602_211715_0000134293_0000132148.pdf
20210602_211715_0000134293_0000132149.pdf
20210602_211715_0000134293_0000132150.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki