REKLAMA

KBJ Spółka Akcyjna: Konwersja akcji imiennych serii G na akcje na okaziciela

2021-06-02 18:16
publikacja
2021-06-02 18:16
Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że działając na podstawie przepisu art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych, § 5 ust. 4 oraz § 6 ust. 4 Statutu Spółki, dokonał konwersji 100.000 (słownie: stu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 2 Zarządu z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Przed zamianą akcje serii G były akcjami imiennymi zwykłymi, a po zamianie stały się akcjami zwykłymi na okaziciela. Zamiana akcji imiennych serii G Emitenta na akcje na okaziciela nastąpiła na wniosek akcjonariuszy, którzy objęli przedmiotowe akcje.

Po konwersji akcji serii G kapitał zakładowy Spółki, nie uległ zmianie i wynosi 1.790.792,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:
a) 1.364.052 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
b) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
c) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po dokonaniu zamiany nie uległa zmianie i wynosi 1.790.792 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa) głosy.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki