REKLAMA

KBJ S.A.: Informacja dot. postępowania ws. kontraktu dla PSG – ponowna ocena ofert

2021-05-11 13:10
publikacja
2021-05-11 13:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KBJ S.A.
Temat
Informacja dot. postępowania ws. kontraktu dla PSG – ponowna ocena ofert
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję o powtórzeniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 8 marca 2021 r. Spółka powzięła informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 5 marca 2021 r. w siedzibie Zamawiającego. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty.
Całkowity budżet Zamawiającego na realizację Umowy wynosi 24,169 mln zł brutto. Dwie z trzech złożonych ofert, w tym oferta Spółki na kwotę 23,828 mln zł brutto zawierają się w wyznaczonym przez Zamawiającego budżecie.

W dniu 22 kwietnia Emitent otrzymał informację o wyborze oferty Emitenta przez Zamawiającego wraz z pozostałymi dwiema ofertami złożonymi przez strony trzecie (Oferent 2, Oferent 3).
W odpowiedzi na odwołanie z dnia 4 maja 2021 r. złożone przez Oferenta 2 do Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące wyboru przez Zamawiającego oferty Oferenta 3, Zamawiający podjął decyzję o uwzględnieniu odwołania, unieważnieniu czynności wyboru ofert oraz ponownej oceny ofert.

W związku z powyższym, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dokona ponownej oceny ofert które wpłynęły. Powyższe odwołanie nie dotyczyło oferty Emitenta, Emitent nie jest również stroną Odwołującą.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zamierzał zawrzeć umowę dot. Postępowania z maksymalnie czterema wykonawcami. Informacje o dalszym przebiegu Postępowania (ponownym wyborze ofert) Zamawiający przekaże po formalnej i merytorycznej ocenie zgodnie z warunkami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-11 Artur Jedynak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki