0,3400 zł
14,48% 0,0430 zł
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)

Ogłoszenie z dnia 22 maja 2019r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii F wyemitowanych przez Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. (dalej: „Obligacje”).

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RBZ_8.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-22
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Ogłoszenie z dnia 22 maja 2019r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii F wyemitowanych przez Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. (dalej: „Obligacje”).
Podstawa prawna
Treść raportu:
1. Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000053415 („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483) („Ustawa o Obligacjach”), z własnej inicjatywy niniejszym zwołuje zgromadzenie obligatariuszy ("Zgromadzenie Obligatariuszy") celem dokonania zmiany warunków emisji Obligacji.

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku, o godzinie 10:00
w Hotelu Warszawa zlokalizowanym w Warszawie (00-039), przy Placu Powstańców Warszawy 9.

2. Przedmiot i Porządek Zgromadzenia Obligatariuszy

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji”) w zakresie zmiany terminu wykupu Obligacji oraz
w zakresie wymaganym przez Zgromadzenie Obligatariuszy dla zmiany terminu wykupu Obligacji, w szczególności dotyczącym wprowadzenia do Warunków Emisji postanowień dotyczących amortyzacji Obligacji.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

1) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5) Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji;
7) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy

3. Przedmiot i Porządek Zgromadzenia Obligatariuszy

Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć u Emitenta (ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna) co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy (tj. do dnia 05 czerwca 2019 roku) świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie (ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna) przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę a także żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.

Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy) lub inny dokument stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do samodzielnego działania w imieniu danego Obligatariusza.

Obligatariusz może być na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie przez Obligatariusza lub osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany.

W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia, Emitent wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: psikora@zmkania.pl) przed jego odbyciem z tytułem wiadomości "Zgromadzenie Obligatariuszy". Ponadto, celem usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy na adres e-mail: psikora@zmkania.pl)

Zgromadzenie Obligatariuszy zostaje zwołane jako drugie Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii F notowanych na rynku Catalyst jako KAN0619 po zgromadzeniu zwołanym na dzień 5 czerwca 2019 r. (Raport bieżący 7/2019 z dnia 15 maja 2019 r.). Drugie Zgromadzenie Wierzycieli zwołane z tym samym porządkiem obrad ma na celu umożliwienie Obligatariuszom podjęcie uchwały na wypadek gdyby Zgromadzenie Obligatariuszy zwołane na pierwszy termin nie zakończyło się powzięciem uchwał.
Załączniki
Plik Opis
RBŻ_8.2019.pdfRBŻ_8.2019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-22 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2019-05-22 Ewa Łuczyk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.