REKLAMA

KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC: Uchwała Zarządu w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii C oraz dokonania ich przydziału.

2020-09-30 13:57
publikacja
2020-09-30 13:57
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A(„Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz na podstawie uchwały Zarządu nr 1/08/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii C w dniu 30 września 2020 r. Emitent podjął uchwałę nr 1/30/09/2020 w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii C oraz dokonania ich przydziału(„Obligacje”).
Emitent dokonał przydziału 1000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk obligacji, o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). Obligacje serii C są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany kupon w stałej wysokości równej 7,20% w skali roku. Okres Odsetkowy wynosi 3 (trzy) miesiące. Termin wykupu Obligacji serii C przypada na dzień 30 września 2022 roku. Redukcja zapisów na obligacje serii C wyniosła 110.000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy 00/100) tj. 11,00% dokonanych wpłat na obligacje. Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO.
Wyemitowane obligacje zostały zaoferowane w trybie emisji publicznej w trybie wskazanym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w ofercie publicznej, o której mowa w art. 2 lit. D Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE 2017/1129.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki