REKLAMA

KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC: Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

2021-06-30 19:27
publikacja
2021-06-30 19:27
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 9 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 519.885,63 zł (pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 63/100) przeznaczyć na:
a) dywidendę dla akcjonariuszy – w kwocie 395.280,00 złotych (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 0/100), to jest w wysokości 0,04 zł (cztery grosze) na akcję,
b) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – w kwocie 124.605,63 złotych (sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięć złotych 63/100).

W dywidendzie uczestniczyć będzie 9 882 000 (słownie: dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Jako dzień dywidendy ustalono dzień 7 lipca 2021 roku, a dzień 21 lipca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki