Jeśli nie IKE i PPE, to co?

Nie jest tajemnicą, że Polacy nie są narodem, który cechuje wysoka przezorność ubezpieczeniowa. Niewiele jest osób gotowych dobrowolnie zrezygnować z bieżącej konsumpcji, by zapewnić sobie wystarczające środki do życia na starość. Starość, zwłaszcza dla młodych osób, jest zjawiskiem bardzo odległym, którym nie należy przejmować się na zapas. Warto już za młodu systematycznie odkładać choćby małą kwotę pieniędzy, by po zaprzestaniu aktywności zawodowej nie być skazanym na pomoc społeczną. Oto ostatnia część przeglądu możliwości oferowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli.

Allianz

Zróżnicowaną ofertę dla osób chcących powiększyć swoją emeryturę, przygotował Allianz. Osoby w wieku 18–60 lat mogą skorzystać z Indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie z planem kapitałowym. Ubezpieczenie to umożliwia określenie, co będzie priorytetem posiadacza polisy – ochrona czy inwestycje. Przewiduje ono możliwość zawarcia dodatkowych umów: na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania lub zwolnienia z opłacania składek w razie inwalidztwa.

Umowa zawierana jest na czas określony – minimum 5, a maksimum 52 lata (górną granicę stanowi 71. rok życia). W każdą rocznicę umowy ubezpieczony nabywa prawo do indeksacji składki. Sam może zaproponować jej nową wielkość. Ubezpieczony ma możliwość wykupu lub częściowej wypłaty środków.

Należy jednak uwzględnić, iż przez dwa lata od podpisania umowy wykup polisy nie jest możliwy. Ubezpieczony może też zawiesić opłacanie składek na 12 miesięcy (raz na 4 lata) lub zamienić umowę w bezskładkową (wiąże się to z utratą umów dodatkowych). Allianz ma prawo skierować osobę zainteresowaną ubezpieczeniem na badania lekarskie celem właściwej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Badania odbędą się u lekarzy wskazanych przez Allianz i na jego koszt.

Ubezpieczony może zadeklarować, jak często będzie opłacać składkę – co miesiąc/3/6/12. Począwszy od drugiej składki ubezpieczonemu przysługuje 30-dniowa prolongata. Jeśli jednak w ciągu 90 dni składka nie zostanie opłacona, umowa ulega rozwiązaniu.. Oprócz składki podstawowej istnieje możliwość opłacania składek doraźnych w dowolnym czasie, ale przynajmniej w wysokości minimalnej ustalonej przez Allianz. Środki dodatkowe wpłacane są na rachunek zysków.

Mogą być one częściowo wypłacane raz na 4 lata, o ile w przeciągu 4 lat nie miało miejsca zawieszanie opłacania składek. Jeśli umowa wygasła na skutek nieopłacania składek, można ją wznowić. Ubezpieczony, który chce zrezygnować z umowy, ma na to 30 dni.

Inną ofertą proponowaną przez Allianz jest Indywidualne ubezpieczenie na życie z rentą. Osoby decydujące się na ten rodzaj ubezpieczenia będą otrzymywały rentę dożywotnią co miesiąc/kwartał/pół roku lub rok, w zależności od własnej deklaracji. Wysokość renty uzależniona będzie od wysokości zgromadzonego kapitału, wieku i płci ubezpieczonego. Rentę dożywotnią można pobierać od 50. roku życia. Ubezpieczony może także zdecydować się na inną opcję i zamiast świadczenia dożywotniego wybrać rentę z okresem gwarantowanym. Wybierając to rozwiązanie, zyskuje pewność, że świadczenie będzie wypłacane osobom upoważnionym, po jego śmierci, aż do końca okresu gwarantowanego. Długość okresu gwarantowanego wynosi maksymalnie 25 lat.

Trzecią możliwością jest wybór renty okresowej, której istotą jest wypłata środków przez czas określony przez ubezpieczonego, wynoszący od 5 do 25 lat. Ubezpieczony pozna wysokość swojej renty na 5 lat przed jej uzyskaniem. Składki ubezpieczonych są lokowane w 5 funduszach, którymi zarządza Allianz. Różnią się one stopniem ryzyka inwestycyjnego, a co za tym idzie wysokością świadczenia końcowego.

Suma gwarantowana, jaką dostaną osoby uposażone, w razie śmierci ubezpieczonego to 1000 zł. Umowa przeznaczona jest dla osób do 61. roku życia (wariant ze składkami opłacanymi regularnie). Jednak osoby, które ukończyły 61 lat też mogą liczyć na ubezpieczenie. Muszą jedynie opłacić składkę jednorazowo. Minimalna wysokość składki opłacanej miesięcznie to 200 zł, a jednorazowo to 30 tys. zł.

Minimalna wartość składki dodatkowej to 500 zł w okresie składkowym i 5 tys zł w okresie odroczenia/rentowym. Od 2. rocznicy polisy wysokość składki można zmienić. W rocznicę przysługuje prawo do indeksacji składki. Istnieje możliwość wykupu/częściowego wykupu polisy, zawieszenia opłacania składek oraz zmiany ubezpieczenia na bezskładkowe.

Allianz oferuje także dwa rodzaje indywidualnych kont emerytalnych: IKE w formie funduszu inwestycyjnego i IKE specjalnie dla Ciebie. Osoby, które zdecydują się na IKE w formie funduszu inwestycyjnego mogą inwestować pieniądze w wybrany przez siebie subfundusz.

Wśród 8 subfunduszy wyróżnia się: subfundusz Allianz Budownictwo 2012 (aktywa inwestowane są w akcje spółek, które świadczą usługi budowlane, produkują materiały budowlane, inwestują w nieruchomości lub ich działalność może być związana z organizacją finałów Euro 2012), subfundusz Allianz akcji małych i średnich spółek, subfundusz Allianz akcji plus (70–100% aktywów w akcje i instrumenty oparte o nie, uwzględniane są największe spółki i mniejsze o ponadprzeciętnych perspektywach), subfundusz Allianz Akcji (100% akcje), subfundusz Allianz aktywnej alokacji (do 80% w akcje, również obligacje i bony skarbowe), subfundusz Allianz stabilnego wzrostu (25–40% akcje, 75% obligacje), subfundusz Allianz obligacji (100% obligacje), subfundusz Allianz pieniężny (100% krótkoterminowe papiery dłużne).

Różnią się strukturą portfela inwestycyjnego, poziomem ryzyka oraz oferowanym zyskiem. Ubezpieczeni mają prawo dowolnego przenoszenia środków między tymi funduszami. Minimalna wpłata na otwarcie IKE to 700 zł. Minimalna wpłata roczna wynosi 25% kwoty maksymalnej określonej w ustawie budżetowej. Umowa jest zawierana na minimum 5 lat. W przypadku wcześniejszej rezygnacji pobierane są opłaty.

Ci, którzy zdecydują się na IKE specjalnie dla Ciebie deklarują gotowość opłacania składki w wysokości minimalnej 100 zł/mc lub 300 zł/3m, 600 zł/6m i 1200 zł/rok. Można wpłacać składkę dodatkową,. Minimalna jej wysokość to 100 zł. Ubezpieczony ma prawo lokować środki w następujące fundusze: gwarantowany, obligacji, stabilnego wzrostu, dynamiczny, aktywnej alokacji. Różnią się one strukturą portfela inwestycyjnego, poziomem ryzyka oraz oferowanym zyskiem.

Nie ma potrzeby wypełniania ankiety medycznej przed zawarciem umowy. Posiadacz IKE ma do dyspozycji dwa konta: nieopodatkowane IKE oraz konto swobodnego dostępu, na który wpływają nadwyżki na IKE, dodatkowe wpłaty. Posiadacz IKE w tej formie zyskuje ochronę takich ryzyk, jak: opłacanie składek w przypadku inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub bezrobocia (przez rok).

Allianz przygotował również produkt o nazwie Specjalnie dla Seniorów. Jest to ubezpieczenie na życie w podstawowym zakresie połączone z możliwością aktywnego inwestowania oszczędności. Nie ma konieczności poddawania się badaniom medycznym. Allianz określa w umowie sumę gwarantowaną na wypadek śmierci ubezpieczonego. Zależy ona od jego wieku w momencie zgonu i kształtuje się następująco: zgon w wieku 60–65 lat to gwarancja wypłaty 6 tys. zł dla uposażonych, 66 lat – 5 tys., 67 lat – 4 tys., 68 lat – 3 tys., 69 lat – 2 tys., 70 i więcej lat – 1 tys. zł.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Minimalny wiek, w którym można zawrzeć ubezpieczenie to 60 lat. Składki są opłacane według deklaracji co miesiąc/3/6/12 lub jednorazowo. W przypadku opłacania składki jednorazowej, jej minimalna wysokość to 3 tys. zł. Minimalna wysokość składki regularnej to 100 zł/mc. Od 2. rocznicy polisy ubezpieczonemu przysługuje prawo do zmiany wysokości składki. W rocznicę może wnioskować o indeksację składki.

Istnieje także możliwość 30-dniowej prolongaty w opłacaniu składek. Allianz przygotował również ofertę Pakiet VIP w obrębie omawianego ubezpieczenia. Pakiet Vip przeznaczony jest dla osób, które płacą składkę w wysokości minimum 4 tys./rok lub 15 tys. jednorazowo. Osoba, która korzysta z tego pakietu, ma prawo m.in. do bezpłatnych badań medycznych w wyselekcjonowanych przez Allianz placówkach, bezpłatnego przenoszenia środków między funduszami Allianz oraz priorytetowej obsługi.

Allianz oferuje także ubezpieczenia grupowe w postaci pracowniczego programu emerytalnego Allianz Tarcza. Allianz Tarcza to grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Pracodawca płaci składkę podstawową, a pracownik dodatkową. Składka dodatkowa w 100% przeznaczana jest na inwestycje, a podstawowa w 85%. Ubezpieczony może lokować środki w następujące fundusze: gwarantowany, obligacji, stabilnego wzrostu, dynamiczny.

Omawiany produkt gwarantuje ochronę ubezpieczeniową na wypadek zgonu ubezpieczonego, także zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz inwalidztwa. Prawo do wypłaty świadczenia przysługuje po ukończeniu 60 lat lub 55 i nabyciu prawa do wcześniejszej emerytury (na wniosek) lub po ukończeniu 70 lat (bez wniosku). W razie zmiany pracodawcy ubezpieczony może przenieść środki do nowego PPE lub pozostawić je w dotychczasowym do czasu nabycia prawa do ich wypłaty.

Ergo Hestia

Produkt Eventus został wprowadzony na rynek przez HMP Polska podległe Ergo Hestii. Obecnie za jego dystrybucję odpowiada HMI. Eventus czyli dożywotnia gwarantowana renta przeznaczony jest dla osób w wieku 15–50 lat. Osoby, które decydują się skorzystać ze wspomnianej oferty już w momencie zawarcia umowy znają wysokość przyszłej renty. Świadczenie jest im wypłacane jednorazowo (w wieku 65 lat) lub w ratach. Ubezpieczeni mają zagwarantowane 3,25% oprocentowanie i udział w zysku rzędu 85% ponad gwarantowaną minimalną stopę techniczną.

W razie śmierci ubezpieczonego beneficjenci mogą pobierać świadczenie przez gwarantowany okres 10 lat. Istnieje możliwość wykupu dodatkowego ubezpieczenia – na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, inwalidztwa i trwałej niezdolności do pracy. W obrębie Eventusa wyróżniamy Eventus Classic i Eventus Plus.

Eventus Classic to ubezpieczenie z udziałem w zysku. Aktywa inwestowane są w bezpieczne instrumenty finansowe. Podmiotem odpowiedzialnym jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA. Przedmiot ubezpieczenia stanowi wypłata świadczenia rentowego w wysokości i terminach ustalonych w umowie (do końca życia ubezpieczonego lub w okresie gwarantowanym).

Okres gwarantowanych wypłat po ukończeniu 65. roku życia wynosi 15 lat. Jeżeli ubezpieczony chce zrezygnować z umowy ma na to 30 dni lub 7 dni, jeśli jest przedsiębiorcą. Wysokość składki jest ustalana indywidualnie i zależy m.in. od zadeklarowanej częstotliwości opłacania składek (co miesiąc, kwartał, pół roku, rok), okresu odroczenia, wieku i płci ubezpieczonego, liczby i rodzaju umów dodatkowych, prawdopodobieństwa zajścia ryzyka. Istnieje możliwość wypłacenia zgromadzonych środków po 2 latach od zawarcia ubezpieczenia. Udział w zysku naliczany jest także od 2. rocznicy.

W rocznicę umowy istnieje możliwość indeksacji składek i podwyższenia świadczenia. Brak pisemnej zgody na propozycję ubezpieczyciela, traktowany jest jako jej zaakceptowanie. Począwszy od 1. rocznicy zawarcia umowy ubezpieczony może zmieniać wysokość składki. Ubezpieczyciel ma prawo wskazać minimalną kwotę podwyższenia składki. Istnieje możliwość przekształcenia ubezpieczenia w bezskładkowe (najwcześniej w drugą rocznicę polisy). Wymagane jest przy tym jednoczesne spełnienie dwóch warunków: brak opłacania składki w 3 miesiące od daty jej wymagalności oraz określona świadczenia rentowego.

W czasie trwania ubezpieczenie bezskładkowego ubezpieczony nie traci udziału w zyskach. Wznowienie opłacania składek może nastąpić po uzyskaniu zgody ubezpieczyciela, o ile nie upłynęły 2 lata od przekształcenia go w ubezpieczenie bezskładkowe. Możliwość przekształcenia ubezpieczenia w bezskładkowe przysługuje tylko raz.

Ubezpieczony ma prawo wskazać beneficjentów głównych i dodatkowych, którzy pobiorą jego świadczenie w przypadku przedwczesnej śmierci. Istnieje możliwość zawarcia dodatkowych umów ubezpieczenia: na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, na wypadek śmierci wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym; na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, opłacanie składek na wypadek całkowitej niezdolności do pracy.

Eventus Plus to ubezpieczenie z udziałem w zysku inwestowanym w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Klient sam decyduje, w jakie fundusze kapitałowe mają być lokowane jego środki. Do wyboru ma: fundusz bezpiecznego inwestowania, fundusz zrównoważony, fundusz agresywnego inwestowania, fundusz międzynarodowy, fundusz Hestia 7 Plus. Warunki ubezpieczenia oraz rodzaje umów dodatkowych są takie same jak w przypadku Eventus Classic.

TUnŻ Warta SA

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta SA także przygotowało kilka propozycji dla osób zainteresowanych powiększaniem swojej emerytury. Jedną z nich jest Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne. Produkt ten łączy w sobie ochronę ubezpieczeniową z możliwością inwestowania środków w dostępnych funduszach. Fundusze oferowane przez Wartę to fundusz: Warta Bezpieczny, Warta Stabilnego Wzrostu, Warta Aktywny, KBC Papierów Dłużnych, KBC Stabilny, KBC Aktywny, KBC Pieniężny, KBC Dynamiczny, KBC Akcyjny, KBC akcji małych i średnich spółek.

Plany inwestycyjne proponowane przez Wartę to: defensywny, stabilny, zrównoważony, dynamiczny. Różnią się one strukturą portfela inwestycyjnego oraz poziomem ryzyka i tym samym wielkością zysku. Podstawowa ochrona obejmuje ryzyko zgonu, ale istnieje także możliwość zawarcia umów dodatkowych: na wypadek zgonu w nieszczęśliwym wypadku, powstania inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania, konieczności pobytu w szpitalu (dzienne świadczenie), na wypadek operacji, przejęcie opłacania składek wskutek całkowitego inwalidztwa.

Ubezpieczony opłaca składki regularne i o ile wyrazi chęć – doraźne. Regularne winny być opłacane co miesiąc, kwartał, pół roku lub rok. Doraźne w dowolnym momencie (wpłacane są one na osobne konto, z którego mogą być częściowo wypłacane). W rocznicę polisy możliwe są jej modyfikacje np. zmiana wysokości składek i częstotliwości ich opłacania. Istnieje możliwość zawieszenia opłacania składek na 12 miesięcy, jak również przekształcenia ubezpieczenia w bezskładkowe.

Kolejnym produktem Warty, na który warto zwrócić uwagę, jest Indywidualne Ubezpieczenie na Życie „Życiowy Plan”. Umożliwia ono połączenie bezpiecznego inwestowania z dodatkowym ubezpieczeniem zdrowia i życia. W ramach tego ubezpieczenia można wybrać jeden z programów: typowo inwestycyjny (minimalna ochrona) lub inwestycyjno-ochronny (ochrona plus inwestycje).

Program pierwszy można wzbogacić dodatkowo o umowę o prowadzenie IKE Warta; program drugi o umowę zabezpieczającą takie ryzyka jak: zgon w nieszczęśliwym wypadku, poważne zachorowanie, inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku, dzienne świadczenie szpitalne.

Istnieje możliwość wzbogacenia tego wariantu o Warta Assistance oraz IKE Warta (w razie wyboru drugiej opcji przed zawarciem umowy konieczne może być przeprowadzenie badań lekarskich osoby zainteresowanej, celem określenia poziomu ryzyka ubezpieczeniowego). Posiadacz omawianej polisy ma do wyboru 10 funduszy i 4 plany inwestycyjne, w które może lokować środki. W każdym momencie może on zmienić poziom ochrony i rozszerzyć ubezpieczenie o dodatkowe opcje.

Ostatnim produktem Warty, który omówię jest IKE. Umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego może zawrzeć osoba, która ukończyła 16 lat. Ma ona do wyboru 4 strategie inwestycyjne: konserwatywna (większość aktywów inwestowana jest w instrumenty rynku pieniężnego o terminie wykupu do roku), stabilnego wzrostu (80% aktywów w obligacje i 20% w bezpieczne instrumenty rynku pieniężnego), dynamiczna (max. 50% w akcje przedsiębiorstw, reszta w dłużne papiery wartościowe), wzrostowa (do 70% w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, reszta w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego). Wypłata świadczenia następuje po ukończeniu 60 lat lub 55 i nabyciu uprawnień do wcześniejszej emerytury. Warunkiem jest gromadzenie środków przez 5 dowolnych lat lub wpłata ponad połowy środków na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę środków.

PZU

Listę prezentowanych podmiotów, oferujących produkty umożliwiające gromadzenie dodatkowych oszczędności na starość, zamyka PZU. Pierwszy z produktów PZU – IKE PZU Życie to ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym. Dzieli się na część ochronną i inwestycyjną. Nadwyżki wpłacane ponad ustawowy limit są lokowane w wybranym funduszu i można z nich korzystać. W ramach IKE PZU Życie oferowane są dwa programy inwestycyjne: rekomendowany (dla osób ceniących maksymalną wygodę.

Pieniądze są lokowane w fundusze: akcji, stabilnego wzrostu i obligacji) oraz indywidualny (sam ubezpieczony decyduje o podziale środków między fundusze, może zostać zmieniony na program rekomendowany). Istotą polityki inwestycyjnej FIO Papierów Dłużnych Polonez (obligacji) jest inwestowanie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. PZU Specjalistyczny FIO Stabilnego Wzrostu Mazurek inwestuje głównie w akcje i dłużne papiery wartościowe, zaś PZU FIO Akcji Krakowiak w akcje spółek giełdowych z dużym potencjałem wzrostu w dłuższej perspektywie.

Minimalna jednorazowa wpłata na IKE PZU Życie to 100 zł, minimalna wysokość każdej kolejnej to 50 zł. W ciągu 10 miesięcy należy uzbierać 500 zł, potem wysokość wpłat jest dowolna, ale nie mniejsza niż 50 zł. Umowa zwierana jest na czas nieokreślony. Można od niej odstąpić w przeciągu 30 dni.

IKE z Funduszami Inwestycyjnymi TFI PZU SA opiera się na PZU FIO Papierów Dłużnych Polonez, PZU FIO Akcji Krakowiak, PZU FIO Stabilnego Wzrostu Mazurek. Ma ono charakter inwestycyjny. Minimalna pierwsza płata wynosi 100 zł, każda następna 50 zł. Przez 10 miesięcy należy uzbierać 500 zł. Ubezpieczony ma do wyboru program rekomendowany (z funduszem akcji, stabilnego wzrostu, obligacji) lub indywidualny (sam decyduje o podziale składki między fundusze). Sugerowany podział składki w programie rekomendowanym zależy od wieku ubezpieczonego i kształtuje się następująco: do 25. roku życia – 50% Krakowiak, 50% Mazurek; 26–30 lat – 40% Krakowiak i 60% Mazurek; 31–35 lat – 30% Krakowiak i 70% Mazurek; 36–40 lat – 20% Krakowiak i 80% Mazurek; 41–45 lat – 10% Krakowiak i 90% Mazurek; 46–50 lat – 100% Mazurek; 51–55 lat – 87,5% Mazurek i 12,5% Polonez oraz 56 i więcej lat – 75% Mazurek i 25% Polonez. Jeżeli ubezpieczony zdecyduje się wycofać wkład w terminie poniżej 12 miesięcy od założenia IKE, płaci opłatę karną.

Grupowe Ubezpieczenie Emerytalne „Pogodna Jesień” to produkt PZU przeznaczony dla osób w wieku do 60/65. roku życia. Jego istotę stanowi ochrona życia oraz gromadzenie i pomnażanie oszczędności. Przed zawarciem umowy klient kierowany jest na badanie medyczne. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Wysokość składki jest dowolna, ale obowiązują dolne limity. W przypadku grup do 50 osób jest to 50 zł/miesiąc od osoby, powyżej 50 osób – 25 zł/miesiąc od osoby.

Minimum 95% składek lokowane jest w Funduszu Stabilna Jesień, który inwestuje 65–95% aktywów w obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe; 0–15% w obligacje przedsiębiorstw i listy zastawne; 0–15% w akcje dopuszczone do obrotu publicznego, 0–10% w instrumenty rynku pieniężnego. Ubezpieczony ma prawo wskazywać i zmieniać uposażonych, jak również wykupić polisę po minimum 2 latach oszczędzania. Istnieje możliwość przekształcenia ubezpieczenia grupowego w indywidualne m.in. w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenie grupowego.

PZU oferuje także pracownicze programy emerytalne w formie wnoszenia składek do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA oraz PPE w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość. Warunki ubezpieczenia są podobne, jak w przypadku PPE prowadzonych przez inne podmioty i określają je zapisy ustawy o pracowniczych programach emerytalnych z 2004 r.

W niniejszym artykule zaprezentowano kilkadziesiąt produktów dostępnych na rynku polskim, stworzonych z myślą o podwyższeniu emerytury z I i II filaru. Szczególną uwagę zwrócono na te, które umożliwiają gromadzenie oszczędności na starość w połączeniu z dodatkową ochroną. Indywidualne konta emerytalne i pracownicze programy emerytalne same w sobie nie są zbyt atrakcyjne, ale w połączeniu z ubezpieczeniem na życie zyskują na atrakcyjności. Niestety zbyt mało osób posiada informacje na temat tych produktów.

Warto, by państwo pomyślało o zorganizowaniu kampanii społecznej, której celem byłoby uzmysłowienie, zwłaszcza młodym ludziom (którzy najwięcej stracą na reformach emerytalnych), jakie konsekwencje poniosą, jeśli nie zaczną już teraz z myśleć o swojej emeryturze. Trzeba im uświadomić, że oszczędzanie w ramach III filaru to już nie jest przywilej ale konieczność, aby nie popaść w ubóstwo po zaprzestaniu aktywności zawodowej. Należy ich zmobilizować do wzięcia współodpowiedzialności za swoją przyszłość – póki nie jest jeszcze za późno.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Monika

Boli mnie że nie napisali o kozystniejszych programach tj Skandia, Aegon i Axa

! Odpowiedz
0 0 killer242424

moze trafili na niemila pania na infolinii i postanowili sobie odpuscic.... czasem tak bywa, ze jakas oferte sie pomija, jak trafi sie na jakiegos d***a z danej firmy, szkoda tylko dla CU, jak tak sie stalo :)

! Odpowiedz
0 0 ~WINIA

Dnia 2008-04-17 o godz. 11:27 ~Marek napisał(a):
> Artykuł ciekawy- dający skrótowy przegląd propozycji kilku
> "graczy na rynku". Jest jednak pewne
> "ale". Pomimo, że informacje o
> produktach firm umieszczono w kolejności alfabetycznej
> (nazwa firmy), to pominięto jedną z większych, firm
> działających na naszym rynku - Commercial Union. Nie było
> by w tym nic dziwnego gdyby jakość ich propozycji była mało
> ciekawa, ale jest wprost przeciwnie. Zwłaszacza po ostatnim
> "liftingu" produktów ubezpieczeniowych i
> inwestycyjnych (np. Nowa Perspektywa, Superbonus, Bonus
> VIP) . Znamiennym jest także to, że Grupa CU Polska posiada
> bardzo znacznący udział na polskim rynku w sprzedaży tego
> typu produktów. Pomyłka to ..., czy niewiedza?
Myślę,że masz coś wspólnego z tą firmą skoro się o nią upomniałeś?czyż nie mam racji I?POZDRWIAM!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Marek

Artykuł ciekawy- dający skrótowy przegląd propozycji kilku "graczy na rynku". Jest jednak pewne "ale". Pomimo, że informacje o produktach firm umieszczono w kolejności alfabetycznej (nazwa firmy), to pominięto jedną z większych, firm działających na naszym rynku - Commercial Union. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby jakość ich propozycji była mało ciekawa, ale jest wprost przeciwnie. Zwłaszacza po ostatnim "liftingu" produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych (np. Nowa Perspektywa, Superbonus, Bonus VIP) . Znamiennym jest także to, że Grupa CU Polska posiada bardzo znacznący udział na polskim rynku w sprzedaży tego typu produktów. Pomyłka to ..., czy niewiedza?

Pokaż cały komentarz !
Polecane
Najnowsze
Popularne