Jak rozliczyć składki od niskiego wynagrodzenia?

Zdarza się, że pracodawcy mają problem z rozliczeniem składek od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w niskiej kwocie. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną. W takim przypadku należy bowiem sprawdzić czy nie przewyższa ona zaliczki na podatek. Jeśli tak jest, konieczne będzie obniżenie składki.


Składka wyższa niż zaliczka

Obliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne pracowników podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych - na zasadach określonych w ustawie o pdof. Tak wynika z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawy zdrowotnej). Niemniej jednak, omawiając tematykę związaną z rozliczaniem składki zdrowotnej za pracowników wynagradzanych w niskiej kwocie (zwłaszcza zatrudnionych na część etatu), nie sposób ominąć dyspozycji wynikającej z art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej. Przepis ten stanowi, że jeśli obliczona przez płatnika (tutaj: pracodawcę) składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, to wówczas składkę zdrowotną obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. W takiej sytuacji płatnik przekazuje składkę zdrowotną w wysokości obniżonej do kwoty zaliczki.

Niemałe wątpliwości wśród Czytelników budzi też sytuacja, kiedy składka zdrowotna obliczona w wysokości 9% podstawy wymiaru jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, zaś składka zdrowotna, która podlega odliczeniu od tej zaliczki (7,75% podstawy wymiaru) jest niższa od kwoty wyliczonej zaliczki. Jaki sposób postępowania należy wówczas przyjąć? Otóż w takiej sytuacji należy:

1) obniżyć składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru do wysokości zaliczki na podatek,

2) odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru (w kwocie nie wyższej niż wysokość zaliczki),

3) pobrać z dochodu pracownika różnicę pomiędzy składką obniżoną do wysokości zaliczki a składką odliczoną od zaliczki na podatek dochodowy.


Składka w raporcie ZUS RCA

W przypadku, o którym mowa, w imiennym raporcie ZUS RCA sporządzonym za pracownika, w bloku III.B. - „Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne” w polu 06. - pracodawca powinien wpisać wyliczoną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w polu 10. należy wpisać kwotę składki zdrowotnej z uwzględnieniem jej obniżenia do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

W przykładzie, składka zdrowotna obliczona w wysokości 9% podstawy wymiaru jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy (46,60 zł > 28,24 zł). Dlatego pracodawca powinien ją obniżyć do kwoty zaliczki na podatek, czyli do kwoty 28,24 zł i w takiej wysokości wykazać składkę zdrowotną w raporcie ZUS RCA sporządzonym za luty 2008 r. Raport ten należy sporządzić następująco:

Uwaga! W przykładzie założono, że obowiązującą tego pracodawcę stopą procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe jest 1,80% podstawy wymiaru. Wobec czego składka wypadkowa finansowana przez pracodawcę wynosi 10,80 zł (tj. 600 zł × 1,80%).

Z kolei zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie 28,24 zł pracodawca powinien pomniejszyć o kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy wymiaru - w tym przypadku do 0 zł. Jak wynika z obliczeń, pracodawca nie dokona w tym przypadku potrącenia części składki na ubezpieczenie zdrowotne z przychodu pracownika.


Przykład

Pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu pracodawca wypłaci pod koniec lutego 2008 r. wynagrodzenie w kwocie 600 zł. Pracodawca jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (48,90 zł). Od dokonanej wypłaty (oprócz składek finansowanych z własnych środków) pracodawca powinien naliczyć:

składkę na ubezpieczenie emerytalne

9,76%

58,56 zł

składkę na ubezpieczenia rentowe

1,5%

9,00 zł

składkę na ubezpieczenie chorobowe

2,45%

14,70 zł

łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika (13,71%)

82,26 zł

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (600 zł - 82,26 zł)

517,74 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne

9%

46,60 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu
od zaliczki na podatek

7,75%

40,12 zł

składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek

28,24

koszty uzyskania przychodu

111,25 zł

podstawa obliczenia zaliczki po zaokrągleniu: 600 zł - (111,25 zł + 82,26 zł)

406 zł

zaliczka na podatek: 406 zł × 19% - 48,90 zł

28,24 zł

zaliczka do urzędu skarbowego

0,00 zł

wynagrodzenie netto pracownika: 600 zł - (82,26 zł + 28,24 zł)

489,50 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej... (Dz. U. nr 210, poz. 2135 ze zm.).autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa Nr 432 z dnia 2008-02-28
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl