Jak rozliczać VAT od usług budowlanych?

Rozliczenie podatku VAT w związku ze świadczeniem usług budowlanych może rodzić po stronie podatników VAT wiele wątpliwości. Związane są one w głównej mierze ze świadczeniem tych usług w krajach Wspólnoty. Otwarcie granic po wejściu Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się bowiem do znacznego wzrostu ilości transakcji dotyczących robót budowlanych, zawieranych przez polskie firmy, które wykonują je w innych krajach należących do Unii.

Ustawodawca generalnie uzależnia miejsce opodatkowania usług od miejsca ich świadczenia. Dla usług związanych z nieruchomościami, a takimi niewątpliwie są usługi budowlane, ustalono szczególne miejsce świadczenia, określając je jako miejsce położenia nieruchomości (art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT - Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zatem w przypadku gdy usługi budowlane świadczone są na terenie Polski przez firmy krajowe, wówczas bez żadnych wątpliwości podatek VAT z tytułu tych transakcji należy rozliczyć na terenie naszego kraju stosując właściwą stawkę VAT.

Jeżeli chodzi o miejsce opodatkowania omawianych usług, które świadczone są na rzecz unijnych kontrahentów, to wszystko uzależnione jest od miejsca położenia nieruchomości, na której usługi te zostały wykonane. W przypadku gdy nieruchomość ta położona jest w Polsce, to również i miejscem jej opodatkowania będzie Polska.

W sytuacji natomiast gdy nieruchomość, na której wykonywane są prace budowlane położona jest poza granicami naszego kraju, to opodatkowanie tej transakcji nastąpi w tym kraju, w którym nieruchomość jest położona. Oznacza to, że w takim przypadku będziemy mieć do czynienia z usługami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Niezależnie od tego czy nabywcą tej usługi będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, czy też taką działalność prowadząca, usługa opodatkowana będzie zgodnie z miejscem, w którym znajduje się dana nieruchomość. Wobec tego podatnik świadczący takie usługi na terenie innych państw członkowskich powinien zapoznać się z przepisami danego państwa Wspólnoty w celu opodatkowania świadczonych usług. Uzyska wówczas informacje czy zobowiązany będzie do dokonania rejestracji na terenie tego kraju po to, aby rozliczać tam podatek od wartości dodanej związany z tymi usługami, czy też będzie mógł przerzucić obowiązek ich opodatkowania na nabywcę.

Kiedy w deklaracji VAT?

Ujęcie tych usług w deklaracji VAT następować będzie zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego przewidzianego w przepisach o VAT dla usług budowlanych.

Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług budowlanych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania tych usług. Przy czym otrzymanie części zapłaty powoduje powstanie obowiązku podatkowego tylko w tej części. Przepis ten ma zastosowanie również do usług przyjmowanych częściowo, których odbiór jest dokonywany ma podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

Oznacza to, że ustawodawca moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu świadczenia usług budowlanych powiązał ściśle z momentem otrzymania zapłaty za wykonaną usługę. Zatem w przypadku gdy podatnik za taką usługę otrzymuje zapłatę przed 30. dniem od dnia jej wykonania, to obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania tej zapłaty. Przy czym jeżeli zapłata ta stanowi jedynie część należności, to obowiązek podatkowy powstaje tylko w stosunku do tej części.

Natomiast w sytuacji gdy do 30. dnia od dnia wykonania tych usług podatnik nie otrzyma płatności, wówczas za moment powstania obowiązku podatkowego w VAT należy uznać właśnie ten 30. dzień.

W przypadku gdy dane usługi budowlane uznane zostaną za niepodlegające opodatkowaniu VAT w Polsce, to wówczas ich wartość należy wykazać w deklaracji VAT w części C. w pozycji 21.

Dokumentowanie

Oczywiście właściwym dokumentem dla potwierdzenia faktu wykonania omawianych usług przez podatnika VAT jest faktura VAT. Dokument ten wystawia się w innym od podstawowego terminie. Ustawodawca wskazał bowiem, że fakturę w takim przypadku sporządza się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Przy czym mogą być one sporządzane nie wcześniej niż 30 dni przed powstaniem tego obowiązku. Nadmienić jednak należy, że podatnik VAT nie ma obowiązku wystawiania faktury VAT na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeżeli wystawiana faktura dokumentuje czynności, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, sporządza się ją na zasadach ogólnych przewidzianych dla zwykłych faktur. Nie zawiera ona jednak stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Jaki kurs do przeliczenia wartości faktury na złote?

Jeżeli chodzi o kurs waluty, jaki należy przyjąć do przeliczenia kwot wykazanych na fakturze w walucie obcej, to kwestię tę reguluje § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury. Pod warunkiem jednak, że faktura wystawiona jest w terminie, w którym podatnik obowiązany był do jej sporządzenia. Bowiem jeżeli faktura taka została wystawiona z uchybieniem terminu, to wówczas kwoty te należy przeliczyć na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Wydatki poniesione w celu wykonania usług budowlanych niepodlegających opodatkowaniu

Zasada odliczania podatku naliczonego VAT od nabycia towarów i usług w związku ze świadczeniem usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce jest podobna do tej, jaka obowiązuje w stosunku do nabywanych krajowych towarów czy usług i tu też podlegających opodatkowaniu.

Ustawodawca wskazał bowiem, że podatnik ma również prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, jeżeli nabywane lub importowane towary dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium Polski. Pod warunkiem, że kwoty te mogłyby być odliczone gdyby czynności te były wykonywane na terytorium Polski, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Skoro więc usługi budowlane na terenie kraju należą do czynności opodatkowanych VAT, to podatnik VAT świadczący takie usługi poza terenem naszego kraju, a ponoszący tu określone wydatki związane z wykonaniem tych usług ma prawo do odliczenia od nich VAT. Pod warunkiem jednak, że posiada on stosowne dokumenty (np. umowy, faktury), z których wynika związek odliczonego podatku z ww. usługami.autor: Iwona Pietrzak
Gazeta Podatkowa Nr 263 z dnia 2006-07-17
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl