REKLAMA

Jak dokumentować prawo do zasiłku opiekuńczego?

2004-09-23 08:23
publikacja
2004-09-23 08:23

W szczególnych przypadkach, w których osoba podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu zamiast świadczyć pracę - musi zaopiekować się dzieckiem w wieku do lat 8 lub chorym dzieckiem do ukończenia przez nie 14 roku życia, a także innym chorym członkiem rodziny, za czas tego zwolnienia od pracy może nabyć prawo do zasiłku opiekuńczego. Aby jednak otrzymać stosowną wypłatę, fakt ten należy odpowiednio udokumentować. Przypomnijmy, iż zasiłek opiekuńczy przysługuje uprawnionemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:


  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
  • pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,

3) innym chorym członkiem rodziny, za którego m.in. uważa się: małżonka, rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

W zakresie dokumentowania prawa do omawianego zasiłku, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

I tak, w zależności od sytuacji, prawo do zasiłku opiekuńczego przyznawane jest na podstawie różnych dowodów.

Generalnie podstawowym dokumentem jaki należy przedstawić w celu udokumentowania konieczności sprawowania opieki nad jedną z wymienionych wcześniej chorych osób, jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego nad chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny, do udokumentowania faktu pozostawania z chorym członkiem rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym służy oświadczenie ubezpieczonego.


UWAGA! Dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki podczas pobytu za granicą jest - spełniające określone wymogi - zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza. Zaświadczenie to winno być wystawione na blankiecie z nadrukiem określającym nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem, a przede wszystkim określać początkową i końcową datę sprawowania opieki. Ponadto dokument ten powinien być przetłumaczony na język polski.


Fakt konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 dokumentowany jest:


  • oświadczeniem ubezpieczonego, w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do którego dziecko uczęszcza,
  • decyzją właściwego inspektora sanitarnego, wydaną na podstawie odrębnych przepisów - w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
  • zaświadczeniem wystawionym przez lekarza (w tym także felczera), w przypadku: porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli wymienione okoliczności uniemożliwiają temu małżonkowi sprawowanie opieki, a także w razie pobytu małżonka, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

WAŻNE! W każdym przypadku ubiegania się o zasiłek opiekuńczy, oprócz wymienionych powyżej dowodów, ubezpieczony występujący o wypłatę tego zasiłku składa również odpowiedni wniosek na druku ZUS Z-15.


Przykład

W wyniku awarii centralnego ogrzewania, żłobek, do którego uczęszcza 2-letnie dziecko pracownicy, został zamknięty na trzy dni, tj. od 12 do 14 stycznia 2004 r. Z tego powodu pracownica wystąpiła do pracodawcy o wypłatę przysługującego jej zasiłku opiekuńczego, przedstawiając następujące dokumenty:


  • wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego oraz własnoręcznie napisane oświadczenie.

Przykładowy wzór oświadczenia


   Grażyna Kowalska
   ul. Nadmorska 235/99
   80 - 618 Gdańsk

Gdańsk 12 stycznia 2004 r.   

Oświadczenie


Oświadczam, że w okresie od 12 do 14 stycznia 2004 r. z powodu awarii centralnego ogrzewania w żłobku, do którego uczęszcza mój syn Michał Kowalski, sprawowałam nad nim osobistą opiekę. Jednocześnie informuję, że dowiedziałam się o zamknięciu placówki w dniu 12 stycznia 2004 r. rano, kiedy idąc do pracy zaprowadziłam syna do żłobka.

Grażyna Kowalska   


Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 65, poz. 742 ze zm.).autor: Anna Minierska
Gazeta Podatkowa Nr 74 z dnia 2004-09-23
Źródło:
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki