REKLAMA

JUJUBEE: Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 2/2022 dotyczącego informacji podsumowujących subskrypcję akcji serii M

2022-09-09 10:42
publikacja
2022-09-09 10:42
Zarząd Jujubee S.A. (Emitent, Spółka) niniejszym publikuje uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 2/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. dotyczącego informacji podsumowujących subskrypcję akcji serii M, w zakresie doprecyzowania opisu sposobu pokrycia akcji zamieszczonego w pkt. 6a) (wskazanego również uprzednio pośrednio w treści raportu bieżącego ESPI nr 1/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.). W związku z powyższym poniżej Emitent publikuje uaktualnioną treść podsumowania subskrypcji akcji serii M.
Poniżej szczegóły dot. przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii M Spółki:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 20.12.2021 r.,
Data zakończenia subskrypcji: 27.01.2022 r.,
2. Data przydziału akcji: 27.01.2022 r. (zawarcie umów objęcia akcji)
3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 520.000 Akcji Serii M,
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: brak,
5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 520.000 Akcji Serii M,
6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 5,00 zł,
6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
Akcje zostały objęte za wkłady pieniężne, w tym:
a) 5.220 akcji zostało objętych za gotówkę przez 3 osoby fizyczne;
b) 514.780 akcji zostało objętych w drodze potrącenia wierzytelności przez 23 osoby fizyczne (w tym jedna osoba objęła część akcji również za gotówkę i została uwzględniona w pkt. a) powyżej).
W dniu 27 stycznia 2022 r. Emitent zawarł umowy nabycia 415.000 akcji Strategy Forge S.A. z 25 osobami fizycznymi (akcjonariuszami Strategy Forge S.A.) za łączną kwotę 2.592.500,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych). Jednocześnie w tym samym dniu (tj. 27 stycznia 2022 r.) Spółka zawarła umowy objęcia akcji serii M na łączną wartość 2.600.000,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych) z 24 osobami fizycznymi od których nabyła w/w 415.000 sztuk akcji Strategy Forge S.A. oraz 1 osobą nie będącą akcjonariuszem Strategy Forge S.A.
Spośród 520.000 Akcji Serii M:
- 5.220 sztuk akcji zostało opłaconych gotówką przez 3 osoby fizyczne, oraz
- 514.780 sztuk zostało objętych w drodze potrącenia wierzytelności przez 23 osoby fizyczne.
Wierzytelności Emitenta wobec akcjonariuszy Strategy Forge S.A. nie były przedmiotem wyceny dokonywanej przez podmiot zewnętrzny, natomiast ustalona wartość była przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami transakcji.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przedstawia zestawienie potrąconych wierzytelności.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: 25,
8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 25,
8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
W ramach przeprowadzonej subskrypcji:
22.076 Akcji Serii M zostało objętych przez Pana Szymona Kulińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta (w tym 21.576 akcji zostało objętych w drodze potrącenia wierzytelności oraz 500 sztuk akcji zostało objętych za wpłatę pieniężną przelewem na rachunek Spółki),
12.896 Akcji Serii M zostało objętych przez Pana Macieja Ducha – Członka Rady Nadzorczej Emitenta (akcje w całości zostały objęte w drodze potrącenia wierzytelności).
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy - Emitent nie zawierał umów o subemisję.
10. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 0 zł
a) Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,
b) Wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c) Sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
d) Promocji oferty: 0 zł.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki
20220909_104244_0000143179_0000145022.pdf
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki