REKLAMA

JSW S.A.: wyniki finansowe

2023-03-21 17:38
publikacja
2023-03-21 17:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_OST.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_OST.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_2022_GK_OST.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
jsw-2022-12-31-pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
jsw-2022-12-31-pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZZD_GK_i_JSW_2022_OST.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZZD_GK_i_JSW_2022_OST.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2022.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdan_za_2022_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_o_funkcjonowaniu_Komitetu_Audytu_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_JSW.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_JSW.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 20 198 476,78 10 629 075,92 4 308 273,10 2 322 026,42
II. Zysk operacyjny 9 336 409,91 1 262 388,78 1 991 427,58 275 781,27
III. Zysk przed opodatkowaniem 9 389 414,90 1 166 708,18 2 002 733,38 254 878,90
IV. Zysk netto 7 593 798,95 952 610,47 1 619 734,01 208 107,15
V. Całkowite dochody razem 7 619 939,86 980 772,76 1 625 309,78 214 259,48
VI. Zysk netto przypadający na: 7 593 798,95 952 610,47 1 619 734,01 208 107,15
VII. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 7 561 438,69 903 739,59 1 612 831,66 197 430,82
VIII. - udziały niekontrolujące 32 360,26 48 870,88 6 902,35 10 676,33
IX. Całkowite dochody przypadające na: 7 619 939,86 980 772,76 1 625 309,78 214 259,48
X. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 7 587 367,49 931 191,41 1 618 362,20 203 427,94
XI. - udziały niekontrolujące 32 572,37 49 581,35 6 947,58 10 831,54
XII. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596,00 117 411 596,00 117 411 596,00 117 411 596,00
XIII. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony w PLN/EUR na jedną akcję) 64,40 7,70 13,74 1,68
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 689 776,17 1 661 221,59 2 280 096,45 362 910,23
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 333 082,90 -1 620 233,42 -1 350 827,14 -353 955,96
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -818 738,81 -338 093,41 -174 634,48 -73 859,84
XVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 537 954,46 -297 105,24 754 634,83 -64 905,57
XVIII. Aktywa trwałe 19 110 776,32 12 070 155,96 4 074 879,28 2 624 289,25
XIX. Aktywa obrotowe 7 852 331,66 3 891 627,01 1 674 306,84 846 116,23
XX. Razem aktywa 26 963 107,98 15 961 782,97 5 749 186,12 3 470 405,48
XXI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 15 436 586,79 7 851 505,27 3 291 453,29 1 707 071,63
XXII. Udziały niekontrolujące 500 961,47 446 279,75 106 817,09 97 029,99
XXIII. Kapitał własny razem 15 937 548,26 8 297 785,02 3 398 270,38 1 804 101,63
XXIV. Zobowiązania długoterminowe 3 291 856,12 3 814 754,24 701 903,27 829 402,58
XXV. Zobowiązania krótkoterminowe 7 733 703,60 3 849 243,71 1 649 012,47 836 901,27
XXVI. Razem zobowiązania 11 025 559,72 7 663 997,95 2 350 915,74 1 666 303,85
Zastosowane kursy EUR/PLN:
* Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.
* Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.

Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy:
31.12.2022 r. - 4,6899
31.12.2021 r. - 4,5994

Średni kurs euro w okresie:
od 01.01. do 31.12.2022 - 4,6883
od 01.01. do 31.12.2021 - 4,5775

Najniższy kurs w okresie:
od 01.01. do 31.12.2022 – 4,4879
od 01.01. do 31.12.2021 – 4,4541

Najwyższy kurs w okresie:
od 01.01. do 31.12.2022 – 4,9647
od 01.01. do 31.12.2021 – 4,7210
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_OST.xhtmlList_Prezesa_OST.xhtml List Przezesa Zarzadu
List_Prezesa_OST.xhtml.xadesList_Prezesa_OST.xhtml.xades List Prezesa Zarządu - podpis
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_2022_GK_OST.xhtmlWYBRANE_DANE_FINANSOWE_2022_GK_OST.xhtml Wybrane dane finansowe GK JSW za 2022
jsw-2022-12-31-pl.zipjsw-2022-12-31-pl.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy JSW za 2022
jsw-2022-12-31-pl.zip.xadesjsw-2022-12-31-pl.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy JSW za 2022 - podpis
SZZD_GK_i_JSW_2022_OST.xhtmlSZZD_GK_i_JSW_2022_OST.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW i Grupy JSW za 2022
SZZD_GK_i_JSW_2022_OST.xhtml.xadesSZZD_GK_i_JSW_2022_OST.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW i Grupy JSW za 2022 - podpis
INFORMACJA_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2022.xhtmlINFORMACJA_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2022.xhtml Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
INFORMACJA_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2022.xhtml.xadesINFORMACJA_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2022.xhtml.xades Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - podpis
Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdan_za_2022_rok.xhtmlOcena_RN_dotyczaca_sprawozdan_za_2022_rok.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2022
Oswiadczenie_RN_o_funkcjonowaniu_Komitetu_Audytu_2022.xhtmlOswiadczenie_RN_o_funkcjonowaniu_Komitetu_Audytu_2022.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu
Sprawozdanie_z_badania_SSF_JSW.xhtmlSprawozdanie_z_badania_SSF_JSW.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego
Sprawozdanie_z_badania_SSF_JSW.xhtml.xadesSprawozdanie_z_badania_SSF_JSW.xhtml.xades Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego - podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki