REKLAMA

JSW S.A.: wyniki finansowe

2021-03-18 08:21
publikacja
2021-03-18 08:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
LIST_PREZESA_ZA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_JSW_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZZD_GK_JSW_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_2020_JSW.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_ZARZADU_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSW_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RN_dot_sprawozdan_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_RN_funkcjonowanie_Komitetu_Audytu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_RN_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Podpisy.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 8 669 512,25 11 268 779,17 1 937 667,57 2 619 549,76
II. Zysk/(strata) operacyjny/a -1 748 259,41 528 306,63 -390 742,35 122 810,60
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem -1 884 176,27 432 307,01 -421 120,26 100 494,45
IV. Zysk/(strata) netto -1 541 050,57 330 405,92 -344 430,42 76 806,43
V. Całkowite dochody razem -1 532 676,31 328 406,21 -342 558,74 76 341,58
VI. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596,00 117 411 596,00 117 411 596,00 117 411 596,00
VII. Podstawowy i rozwodniony zysk/(strata) na akcję (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) -13,13 2,81 -2,93 0,65
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -185 346,40 1 038 304,76 -41 425,60 241 365,19
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -367 893,68 -2 012 025,66 -82 225,58 -467 717,16
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 356 650,65 -207 964,84 303 216,36 -48 343,68
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 803 410,57 -1 181 685,74 179 565,19 -274 695,65
XII. Aktywa trwałe 11 104 529,52 11 243 642,43 2 406 286,19 2 640 282,36
XIII. Aktywa obrotowe 2 851 021,65 2 753 731,23 617 799,61 646 643,47
XIV. Razem aktywa 13 955 551,17 13 997 373,66 3 024 085,80 3 286 925,83
XV. Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 271 274,68 293 971,68
XVI. Razem kapitał własny 6 344 203,51 7 876 879,82 1 374 751,56 1 849 684,12
XVII. Zobowiązania długoterminowe 3 794 076,54 2 344 860,09 822 154,06 550 630,52
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 817 271,12 3 775 633,75 827 180,19 886 611,19
XIX. Razem zobowiązania 7 611 347,66 6 120 493,84 1 649 334,24 1 437 241,71
Zastosowane kursy EUR/PLN:
- Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.
-Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.

2020 2019
Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy 4,6148 4,2585
Średni kurs euro w okresie od 01.01. do 31.12. 4,4742 4,3018
Najniższy kurs w okresie od 01.01. do 31.12. 4,2279 4,2406
Najwyższy kurs w okresie od 01.01. do 31.12. 4,6330 4,3891
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
LIST_PREZESA_ZA_2020.xhtmlLIST_PREZESA_ZA_2020.xhtml List Prezesa Zarządu
SF_JSW_2020.xhtmlSF_JSW_2020.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe JSW za 2020 rok
SZZD_GK_JSW_2020.xhtmlSZZD_GK_JSW_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalnośći JSW i GK JSW za 2020 rok
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_2020_JSW.xhtmlWYBRANE_DANE_FINANSOWE_2020_JSW.xhtml Wybrane dane finansowe jednostkowe
INFORMACJA_ZARZADU_2020.xhtmlINFORMACJA_ZARZADU_2020.xhtml Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
JSW_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_2020.xhtmlJSW_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_2020.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania JSW za 2020 rok
OCENA_RN_dot_sprawozdan_za_2020.xhtmlOCENA_RN_dot_sprawozdan_za_2020.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2020 rok
OSWIADCZENIE_RN_funkcjonowanie_Komitetu_Audytu_2020.xhtmlOSWIADCZENIE_RN_funkcjonowanie_Komitetu_Audytu_2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu
OSWIADCZENIE_RN_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2020.xhtmlOSWIADCZENIE_RN_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Podpisy.zipPodpisy.zip Podpisy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki