REKLAMA

JSW S.A.: wyniki finansowe

2020-03-19 18:22
publikacja
2020-03-19 18:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_GK_JSW_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_GK_JSW_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_JSW_i_GK_JSW_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_SF_GK_JSW.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_funkcjonowania_komitetu_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dot_sprawozdan_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 8 671 795,65 9 809 531,55 2 015 852,82 2 298 983,23
II. Zysk/(strata) operacyjny/a 905 633,11 2 254 082,59 210 524,22 528 271,72
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 828 033,96 2 192 560,48 192 485,46 513 853,26
IV. Zysk/(strata) netto 649 571,40 1 760 838,91 150 999,91 412 674,05
V. Całkowite dochody razem 636 701,69 1 718 419,98 148 008,20 402 732,66
VI. Zysk/(strata) netto przypadający/a na: 649 571,40 1 760 838,91 150 999,91 412 674,05
VII. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 628 921,57 1 737 153,56 146 199,63 407 123,10
VIII. - udziały niekontrolujące 20 649,83 23 685,35 4 800,28 5 550,95
IX. Całkowite dochody przypadające na: 636 701,69 1 718 419,98 148 008,20 402 732,66
X. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 616 700,45 1 695 216,99 143 358,70 397 294,75
XI. - udziały niekontrolujące 20 001,24 23 202,99 4 649,50 5 437,90
XII. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
XIII. Podstawowy i rozwodniony zysk/(strata) na akcję (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 5,36 14,80 1,25 3,47
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 140 298,86 2 818 383,78 265 074,82 660 522,58
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 260 489,16) (1 581 630,96) (525 475,19) (370 674,48)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (180 265,85) (755 835,17) (41 904,75) (177 139,18)
XVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 300 456,15) 480 917,65 (302 305,12) 112 708,91
XVIII. Stan na: 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XIX. Aktywa trwałe 11 565 052,51 10 300 677,81 2 715 757,31 2 395 506,47
XX. Aktywa obrotowe 3 361 364,73 3 461 935,09 789 330,68 805 101,18
XXI. Razem aktywa 14 926 417,24 13 762 612,90 3 505 087,99 3 200 607,65
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 8 463 289,25 8 081 463,14 1 987 387,40 1 879 410,03
XXIII. Udziały niekontrolujące 388 213,94 363 940,77 91 162,13 84 637,39
XXIV. Razem kapitał własny 8 851 503,19 8 445 403,91 2 078 549,53 1 964 047,42
XXV. Zobowiązania długoterminowe 2 580 746,46 1 691 710,74 606 022,42 393 421,10
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 494 167,59 3 625 498,25 820 516,05 843 139,13
XXVII. Razem zobowiązania 6 074 914,05 5 317 208,99 1 426 538,46 1 236 560,23


Zastosowane kursy EUR/PLN:- Pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres
sprawozdawczy.


- Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.2018
r.:


1. Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy - 4,30002.
Średni kurs euro w okresie od 01.01. do 31.12. - 4,26693.
Najniższy kurs w okresie od 01.01. do 31.12. - 4,14884.
Najwyższy kurs w okresie od 01.01. do 31.12. - 4,3616


2019 r.:1. Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy -
4,25852. Średni kurs euro w okresie od 01.01. do 31.12. - 4,30183.
Najniższy kurs w okresie od 01.01. do 31.12. - 4,24064.
Najwyższy kurs w okresie od 01.01. do 31.12. - 4,3891


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarzadu.pdfList Prezesa Zarzadu.pdf List Prezesa Zarzadu
Wybrane dane finansowe GK JSW 2019.pdfWybrane dane finansowe GK JSW 2019.pdf Wybrane dane finansowe GK JSW 2019
Sprawozdanie finansowe GK JSW 2019.pdfSprawozdanie finansowe GK JSW 2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW 2019
Sprawozdanie z dzialalnosci JSW i GK JSW 2019.pdfSprawozdanie z dzialalnosci JSW i GK JSW 2019.pdf Sprawozdanie z dzialalnosci JSW i GK JSW 2019
Sprawozdanie niezaleznego bieglego rewidenta z badania SF GK JSW.pdfSprawozdanie niezaleznego bieglego rewidenta z badania SF GK JSW.pdf Sprawozdanie niezaleznego bieglego rewidenta z badania SF GK JSW
Informacja Zarzadu w sprawie audytora.pdfInformacja Zarzadu w sprawie audytora.pdf Informacja Zarzadu w sprawie audytora
Oswiadczenie RN o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.pdfOswiadczenie RN o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.pdf Oswiadczenie RN o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oswiadczenie RN w sprawie funkcjonowania komitetu audytu.pdfOswiadczenie RN w sprawie funkcjonowania komitetu audytu.pdf Oswiadczenie RN w sprawie funkcjonowania komitetu audytu
Ocena RN dot sprawozdan za 2019.pdfOcena RN dot sprawozdan za 2019.pdf Ocena RN dot sprawozdan za 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-19 Włodzimierz Hereźniak Prezes Zarządu / p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu
2020-03-19 Artur Dyczko Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
2020-03-19 Tomasz Duda Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju
2020-03-19 Artur Wojtków Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
2020-03-19 Radosław Załoziński Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-19 Adam Mańka Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki