REKLAMA

JSW S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z 01.07.2022 r.

2022-07-01 23:15
publikacja
2022-07-01 23:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwaly_ZWZ_01_07.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_OSM_01_07.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z 01.07.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 1 lipca 2022 roku („ZWZ”), po zarządzonej w dniu 3 czerwca 2022 r. przerwie w obradach.
Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Spółka informuje także, iż odstąpiono od poddania pod głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej JSW pochodzącego z wyborów ogólnych, ze względu na brak zgłoszonych kandydatur.
Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
uchwaly_ZWZ_01_07.pdfuchwaly_ZWZ_01_07.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ JSW S.A. w dniu 1 lipca 2022
Resolutions_OSM_01_07.pdfResolutions_OSM_01_07.pdf Resolutions adopted by the Ordinary Shareholder Meeting of JSW S.A. on 1 July 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Resolutions
of the Ordinary Shareholder Meeting of the JSW S.A. on 1 July 2022


Body of the
Report:


The
Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (“Company”) hereby
announces the attached resolutions adopted by the Company’s Ordinary
Shareholder Meeting on 1 July 2022 (“OSM”)  in
the course of the meeting recommenced after the break ordered by the
Ordinary Shareholder Meeting of JSW on 3 June 2022.


At
the same time, the Company reports that the Ordinary Shareholder Meeting
did not withdraw from examining any of the items of the planned agenda
of the meeting.


The
Company also reports that it did not vote on the draft resolution
concerning the election of a JSW Supervisory Board member through
general election since
no candidacies were submitted.


The Company’s
Management Board reports that no objection was requested to be recorded
in the minutes.

Legal basis:
§ 19 section 1 items 6), 7), 9) of the Finance Minister’s Regulation of 29
March 2018 on the Current and Periodic Information Transmitted by
Securities Issuers and the Conditions for Recognizing the Information
Required by the Regulations of a Non-Member State as Equivalent

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-01 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2022-07-01 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki