REKLAMA
BADANIE

JSW S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

2023-01-24 15:06
publikacja
2023-01-24 15:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:
1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 21 marca 2023 roku
2. Jednostkowe sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2022 – 21 marca 2023 roku
3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 22 maja 2023 roku
4. Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku – 6 września 2023 roku
5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 22 listopada 2023 roku
Jednocześnie Spółka informuje, że:
- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. W związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową,
- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu,
- na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.jsw.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty giełdowe/Raporty okresowe.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Publication
dates of periodic reports in the financial year 2023


Legal basis:Article
56 Section 1 Item 2 of the Act on Offerings – current and periodic
information


Body of the report:                The Management Board of Jastrzębska
Spółka Węglowa S.A. (“Company”) hereby announces the dates of
publication of the Company’s periodic reports in the financial year
2023: 


1.       
Standalone and consolidated annual report for 2022: 21
March 2023


2.       
Standalone report on payments to the public administration
for the financial year 2022: 21 March 2023


3.       
Consolidated quarterly report for Q1 2023: 22 May 20234.       
Consolidated report for H1 2023: 6 September 2023


5.       
Consolidated quarterly report for Q3 2023: 22 November 2023At the same time, the Company hereby
reports that:


-    Pursuant to § 62 Section 1 of the
Regulation issued by the Finance Minister on 29 March 2018 on the
Current and Periodic Information Transmitted by Securities Issuers and
the Conditions for Recognizing the Information Required by the
Regulations of a Non-Member State as Equivalent (“Regulation”) it will
not publish standalone quarterly reports. Accordingly the consolidated
quarterly reports will contain quarterly financial information.


-    Pursuant to § 62 Section 3 of the
Regulation, it will not publish its standalone half-year report and
accordingly the consolidated half-year report will contain the condensed
half-year financial statements and the audit firm’s review report,


-    Pursuant to § 79 Section 2 of the
Regulation, it will not publish its consolidated quarterly report for Q4
2022 and for Q2 2023.


All the periodic reports will be
published on the Company’s website (www.jsw.pl)
in the Investor Relations/Stock Exchange Reports/Periodic Reports tab.


Legal basis:


§ 80 item 1 of the Regulation
issued by the Finance Minister on 29 March 2018 on the Current and
Periodic Information Transmitted by Securities Issuers and the
Conditions for Recognizing the Information Required by the Regulations
of a Non-Member State as Equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-24 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2023-01-24 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki