REKLAMA

JSW S.A.: Powołanie Członków Zarządu JSW S.A. XI kadencji

2022-05-10 20:49
publikacja
2022-05-10 20:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_RB_21_22.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-10
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Powołanie Członków Zarządu JSW S.A. XI kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 10 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu do składu Zarządu Spółki XI kadencji następujących osób:
1. Pana Tomasza Cudnego (Cudny) na stanowisko Prezesa Zarządu;
2. Pana Sebastiana Bartosa (Bartos) na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu;
3. Pana Roberta Ostrowskiego (Ostrowski) na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych;
4. Pana Edwarda Paździorko (Paździorko) na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych;
5. Pana Artura Wojtkowa (Wojtków) na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej.

Wyżej wymienione osoby zostaną powołane w skład Zarządu Spółki XI kadencji z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., zatwierdzającego „Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku” oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku”.

Wymienione powyżej osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Zarządu XI kadencji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik_RB_21_22.pdfZałącznik_RB_21_22.pdf Informacje o Członkach Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Body
of the report:The
Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (“Company”, “JSW”)
hereby reports that on 10 May 2022 the Company’s Supervisory Board
adopted resolutions to appoint the following persons to the Company’s
Management Board in the 11th term of office:


1.     
Mr.
Tomasz Cudny to be President of the Management Board;


2.     
Mr.
Sebastiana Bartos to be Vice-President of the Management Board for Sales;


3.     
Mr.
Robert Ostrowski to be Vice-President of the Management Board for
Financial Matters;


4.     
Mr.
Edward Paździorko to be Vice-President of the Management Board for
Technical Matters;


5.     
Mr.
Artur Wojtków to the position of Vice-President of the Management Board
for Employment and Social Policy.


The
persons enumerated above will be appointed to the Company’s Management
Board for its 11th term of office as of the date of holding JSW S.A.’s
Ordinary Shareholder Meeting approving the Financial Statements of
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. for the financial year ended 31 December
2021 and the Management Board Report on the Activity of Jastrzębska
Spółka Węglowa S.A. and the Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Group for
the financial year ended 31 December 2021.


The
foregoing persons do not conduct activity competitive to that of the
Company, nor are they involved in any competing company as a partner in
a civil law company or partnership or as a member of a corporate body of
a capital company, nor do they participate in another competing legal
person as a member of its corporate body. In addition, they are not
entered in the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the
provisions of the National Court Register Act and in the National
Register of Indebted Persons kept pursuant to the Act of 6 December 2018
on the National Register of Indebted Persons.


Enclosed
the Company hereby conveys information about the education,
qualifications, and prior positions held together with a description of
the careers of the newly appointed Management Board members in the 11th
term of office.


Legal
basis: §
5 Item 5 of the Regulation issued by the Finance Minister on 29 March
2018 on the Current and Periodic Information Transmitted by Securities
Issuers and the Conditions for Recognizing the Information Required by
the Regulations of a Non-Member State as Equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-10 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2022-05-10 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki