REKLAMA

JSW S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji

2022-07-01 23:22
publikacja
2022-07-01 23:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Info_RN_XI_kadencji_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Info_RN_XI_kadencji_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2022 roku do Spółki wpłynęły oświadczenia Ministra Aktywów Państwowych, działającego w imieniu Skarbu Państwa o powołaniu z dniem dzisiejszym na podstawie § 15 ust.13 Statutu Spółki, do Rady Nadzorczej JSW XI kadencji, niżej wymienionych osób:
- Halina Buk
- Alojzy Nowak
- Jolanta Górska
- Stanisław Prusek
- Michał Rospędek
Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW w dniu 1 lipca 2022 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji z dniem dzisiejszym następujące osoby z wyboru pracowników:
- Paweł Nieradzik
- Robert Kudelski
- Robert Łazarczyk
- Arkadiusz Wypych

Wymienione powyżej osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
JSW w załączeniu przekazuje informacje dotyczące osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Info_RN_XI_kadencji_PL.pdfInfo_RN_XI_kadencji_PL.pdf Informacja o członkach Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji
Info_RN_XI_kadencji_ENG.pdfInfo_RN_XI_kadencji_ENG.pdf Information on JSW S.A. Supervisory Board members in its 11th term of office

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:
Appointment of Members of the JSW S.A. Supervisory Board for its 11th
term of office


Body of the
report:


The Management
Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (“Company”, “JSW”) hereby
reports that on 1 July 2022 the Company received representations from
the Minister of State Assets acting on behalf of the State Treasury to
appoint as of today, pursuant to § 15 sec. 13 of the Company’s Articles
of Association, the following persons to the JSW Supervisory Board for
its 11th term of office:


-     
Halina Buk


-     
Alojzy Nowak


-     
Jolanta Górska


-     
Stanisław
Prusek


-     
Michał
Rospędek


Moreover, on 1
July 2022, the JSW Ordinary Shareholder Meeting appointed the following
persons elected by employees to the Company’s Supervisory Board for its
11th term of office:


-     
Paweł
Nieradzik


-     
Robert
Kudelski


-     
Robert
Łazarczyk


-     
Arkadiusz
Wypych


The
foregoing persons do not conduct activity competitive to that of the
Company, nor are they involved in any competing company as a partner in
a civil law company or partnership or as a member of a corporate body of
a capital company, or participate in another competing legal person as a
member of its corporate body. In addition, they are not entered in the
Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the provisions of the
National Court Register Act and in the National Register of Indebted
Persons kept pursuant to the Act of 6 December 2018 on the National
Register of Indebted Persons.


JSW
hereby conveys as an attachment information concerning the persons
appointed to the Company’s Supervisory Board in its 11th term of office.


Legal
basis: §
5 Item 5) and  §
10 of the Regulation issued by the Finance Minister on 29 March 2018 on
the Current and Periodic Information Transmitted by Securities Issuers
and the Conditions for Recognizing the Information Required by the
Regulations of a Non-Member State as Equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-01 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2022-07-01 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki