REKLAMA
BADANIE

JSW S.A.: Powołanie Członka Zarządu JSW S.A.

2022-12-14 15:27
publikacja
2022-12-14 15:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-14
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu JSW S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 15.12.2022 roku Pana Wojciecha Kałuży (Kałuża) na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju Spółki XI kadencji.

Pan Wojciech Kałuża uzyskał tytuł magistra na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, uzyskał tam tytuł licencjata politologii oraz Collegium Humanum - Szkoły Głównej Menadżerskiej w Warszawie, gdzie ukończył studia Executive Master of Business Administration. W latach 2018 – 2022 był Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego, sprawował nadzór nad Departamentami tj.: Rozwoju i Transformacji Regionu, Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, a także Turystyki oraz Sportu. Posiada doświadczenie zarówno w administracji publicznej i samorządowej, jak również bogate doświadczenie menadżerskie w przedsiębiorstwach komercyjnych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Kałuża nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Appointment
of a JSW S.A. Management Board Member


Body of the Report:The
Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (“Company”, “JSW”)
hereby reports that on 14 December 2022 the Company’s Supervisory Board
adopted a resolution to appoint Mr. Wojciech Kałuża as of 15 December
2022 to the position of Vice-President of the Management Board for
Development of the 11th term.


Mr. Wojciech Kałuża
earned a master's degree from the Faculty of Law and Administration at
the University of Warsaw. He is also a graduate of the Janusz Korczak
Pedagogical University in Warsaw, where he earned a bachelor's degree in
political science, and of Collegium Humanum - Warsaw Management
University, where he completed Executive Master of Business
Administration studies. From 2018 to 2022, he was Deputy Marshal of the
Silesian Voivodeship, overseeing the following Departments: Regional
Development and Transformation, Economy and International Cooperation,
as well as Tourism and Sports. He has experience in both public and
local government administration, as well as extensive managerial
experience in commercial enterprises.


According
to the submitted statement, Mr. Wojciech Kałuża does not conduct
activity competitive to that of the Company, does not participate in any
competing company as a partner in a civil law company or partnership or
as a member of a corporate body of a capital company, and does not
participate in another competing legal person as a member of its
corporate body, and
he is not entered in the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to
the provisions of the National Court Register Act and in the National
Register of Indebted Persons kept pursuant to the Act of 6 December 2018
on the National Register of Indebted Persons.


Legal basis: §
5 Item 5 of the Regulation issued by the Finance Minister on 29 March
2018 on the Current and Periodic Information Transmitted by Securities
Issuers and the Conditions for Recognizing the Information Required by
the Regulations of a Non-Member State as Equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-14 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2022-12-14 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki