REKLAMA

JSW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 25.06.2021 r. wraz z projektami uchwał

2021-05-28 14:41
publikacja
2021-05-28 14:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_JSW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_ZWZ_z_uzasadnieniami.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdaz_JSW_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Sprawozd_z_dzialalnosci_RN_jako_organu_Spolki_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_skons_spraw_fin_GK_JSW_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Sprawozd_o_wynagr_Zarzadu_i_RN_za_2019_i_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Raport_bieglego_z_oceny_sprawozd_o_wynagr_Zarzadu_i_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Ocena_sprawozd_finansowego_JSW_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
9_Ocena_sprawozd_Zarzadu_z_dzialalnosci_JSW_i_GK_JSW_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10_Ocena_skonsolid_sprawozd_finans_GK_JSW_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
11_Ocena_sprawozd_z_platnosci_na_rzecz_adm_publ_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
12_Ocena_wniosku_Zarzadu_do_WZ_pokrycie_straty_netto_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
13_Ocena_wniosku_Zarzadu_do_WZ_rozl_inn_calk_dochodow_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
14_Przyj_sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_sprawozd_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
15_Przyj_sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_skonsolid_spr_fin_GK_JSW_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
16_Przyj_sprawozd_z_dzialalnosci_RN_jako_organu_Spolki_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
17_Wnioski_RN_o_udzielenie_absolutorium_czlonkom_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
18_opinia_RN_wniosku_Zarzadu_do_WZ_w_sprawie_zmian_w_Statucie_JSW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 25.06.2021 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 oraz 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Sala nr 502 na V piętrze, początek ZWZ o godzinie 10:00.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad - istotne dla podejmowanych uchwał.

Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty:
1. Sprawozdanie finansowe JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej JSW S.A
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej JSW S.A.
6. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca Sprawozdania z działalności JSW S.A. oraz GK JSW S.A., Sprawozdania finansowego JSW S.A. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego GK JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
7. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
zostały opublikowane w dniu 18 marca 2021 r. i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki w miejscu:
https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2020


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_JSW.pdf1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_JSW.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2_Projekty_uchwal_ZWZ_z_uzasadnieniami.pdf2_Projekty_uchwal_ZWZ_z_uzasadnieniami.pdf 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
3_Sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdaz_JSW_za_2020.pdf3_Sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdaz_JSW_za_2020.pdf 3. Spraw.RN z wyników oceny sprawozdań JSW za 2020
4_Sprawozd_z_dzialalnosci_RN_jako_organu_Spolki_za_2020.pdf4_Sprawozd_z_dzialalnosci_RN_jako_organu_Spolki_za_2020.pdf 4. Spraw. z dział. RN jako organu Spółki za 2020
5_Sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_skons_spraw_fin_GK_JSW_za_2020.pdf5_Sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_skons_spraw_fin_GK_JSW_za_2020.pdf 5. Spraw. RN z wyników oceny SSF GK JSW za 2020
6_Sprawozd_o_wynagr_Zarzadu_i_RN_za_2019_i_2020.pdf6_Sprawozd_o_wynagr_Zarzadu_i_RN_za_2019_i_2020.pdf 6. Sprawozd o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JSW za 2019 i 2020 rok
7_Raport_bieglego_z_oceny_sprawozd_o_wynagr_Zarzadu_i_RN.pdf7_Raport_bieglego_z_oceny_sprawozd_o_wynagr_Zarzadu_i_RN.pdf 7. Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Spraw. o wynagrodzeniach za 2019 i 2020 rok.
8_Ocena_sprawozd_finansowego_JSW_za_2020.pdf8_Ocena_sprawozd_finansowego_JSW_za_2020.pdf 8. Ocena Sprawozdania finansowego JSW za 2020
9_Ocena_sprawozd_Zarzadu_z_dzialalnosci_JSW_i_GK_JSW_za_2020.pdf9_Ocena_sprawozd_Zarzadu_z_dzialalnosci_JSW_i_GK_JSW_za_2020.pdf 9. Ocena Sprawozdania z dzialalności JSW oraz GK JSW za 2020
10_Ocena_skonsolid_sprawozd_finans_GK_JSW_za_2020.pdf10_Ocena_skonsolid_sprawozd_finans_GK_JSW_za_2020.pdf 10, Ocena Sprawozdania Finansowego GK JSW za 2020
11_Ocena_sprawozd_z_platnosci_na_rzecz_adm_publ_za_2020.pdf11_Ocena_sprawozd_z_platnosci_na_rzecz_adm_publ_za_2020.pdf 11. Ocena sprawozdania z płatności na rzecz adm. publicznej JSW za 2020 rok
12_Ocena_wniosku_Zarzadu_do_WZ_pokrycie_straty_netto_za_2020.pdf12_Ocena_wniosku_Zarzadu_do_WZ_pokrycie_straty_netto_za_2020.pdf 12. Ocena wniosku do WZ - pokrycie straty netto JSW za 2020
13_Ocena_wniosku_Zarzadu_do_WZ_rozl_inn_calk_dochodow_za_2020.pdf13_Ocena_wniosku_Zarzadu_do_WZ_rozl_inn_calk_dochodow_za_2020.pdf 13. Ocena wniosku do WZ - rozliczenie Innych całkowitych dochodów za 2020
14_Przyj_sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_sprawozd_za_2020.pdf14_Przyj_sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_sprawozd_za_2020.pdf 14. Przyjęcie spraw. RN z wyników oceny spraw. JSW za 2020
15_Przyj_sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_skonsolid_spr_fin_GK_JSW_za_2020.pdf15_Przyj_sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_skonsolid_spr_fin_GK_JSW_za_2020.pdf 15. Przyjęcie spraw. RN z wyników oceny SSF GK JSW za 2020
16_Przyj_sprawozd_z_dzialalnosci_RN_jako_organu_Spolki_za_2020.pdf16_Przyj_sprawozd_z_dzialalnosci_RN_jako_organu_Spolki_za_2020.pdf 16. Przyjęcie spraw. z działalności RN jako organu spółki za 2020
17_Wnioski_RN_o_udzielenie_absolutorium_czlonkom_Zarzadu.pdf17_Wnioski_RN_o_udzielenie_absolutorium_czlonkom_Zarzadu.pdf 17. Wniosek RN o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok
18_opinia_RN_wniosku_Zarzadu_do_WZ_w_sprawie_zmian_w_Statucie_JSW.pdf18_opinia_RN_wniosku_Zarzadu_do_WZ_w_sprawie_zmian_w_Statucie_JSW.pdf 18 Zaopiniowanie wniosku Zarządu do WZ JSW o dokonanie zmian w Statucie JSW

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Jarosław Jędrysek Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2021-05-28 Tomasz Duda Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki