REKLAMA

JSW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 03.06.2022 r. wraz z projektami uchwał

2022-05-06 16:42
publikacja
2022-05-06 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_03_06.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_ZWZ_z_uzasadnieniami.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_skons_spraw_fin_GK_JSW_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Sprawozd_z_dzialalnosci_RN_jako_organuSpolki_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Sprawozd_o_wynagr_Zarzadu_i_RN_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Raport_bieglego_ocena_sprawozd_o_wynagrodzeniach_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-06
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 03.06.2022 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 oraz 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Sala nr 502 na V piętrze, początek ZWZ o godzinie 10:00.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad - istotne dla podejmowanych uchwał.

Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty:
1. Sprawozdanie finansowe JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej JSW S.A
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej JSW S.A.
6. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca Sprawozdania z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A., Sprawozdania finansowego JSW S.A. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
7. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
zostały opublikowane w dniu 17 marca 2022 r. i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki w miejscu:
https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2021


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_03_06.pdf1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_03_06.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.
2_Projekty_uchwal_ZWZ_z_uzasadnieniami.pdf2_Projekty_uchwal_ZWZ_z_uzasadnieniami.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
3_Sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_2021.pdf3_Sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_2021.pdf Ocena sprawozdań: SF, SZZD, SP JSW, a także wniosków Zarządu do WZ co do podziału zysku netto oraz rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
4_Sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_skons_spraw_fin_GK_JSW_za_2021.pdf4_Sprawozd_RN_z_wynikow_oceny_skons_spraw_fin_GK_JSW_za_2021.pdf Spr. RN z wyników oceny SSF GK JSW za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
5_Sprawozd_z_dzialalnosci_RN_jako_organuSpolki_za_2021.pdf5_Sprawozd_z_dzialalnosci_RN_jako_organuSpolki_za_2021.pdf Spr. z działalności RN jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku
6_Sprawozd_o_wynagr_Zarzadu_i_RN_za_2021.pdf6_Sprawozd_o_wynagr_Zarzadu_i_RN_za_2021.pdf Spr.o wynagrodzeniach Z i RN JSW S.A. za 2021 rok
7_Raport_bieglego_ocena_sprawozd_o_wynagrodzeniach_za_2021.pdf7_Raport_bieglego_ocena_sprawozd_o_wynagrodzeniach_za_2021.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta dotyczący oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:
 Notice
of JSW S.A.'s Ordinary General Meeting called for 3 June 2022 along with
draft resolutions


Report
content:                 


Pursuant
to art. 399 § 1 and 4021 § 1 and 2 of the Polish
Commercial Companies Code and § 22 sec. 1 of the Company's Articles of
Association, the Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
("Company") calls an Ordinary General Meeting to be held at 10:00 on 3
June 2022 at the registered office of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. in
Jastrzębie-Zdrój, Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, room
502, 5th floor.


The
Company's Management Board hereby publishes the attached notice of
Ordinary General Meeting in accordance with art. 4022 of
the Polish Commercial Companies Code, along with draft resolutions and
documents that are to be examined and are of importance to the
resolutions.


Moreover,
the Management Board of JSW S.A. announces that the following documents:


1.  
JSW
S.A.'s financial statements for the financial year ended 31 December
2021.


2.  
JSW
Group's consolidated financial statements for the financial year ended
31 December 2021.


3.  
Management
Board report on activities Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. and JSW Group
for the financial year ended 31 December 2021.


4.  
Independent
statutory auditor's audit report for the General Meeting and Supervisory
Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - Report on audit of annual
financial statements.


5.  
Independent
statutory auditor's audit report for the General Meeting and Supervisory
Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - Report on audit of annual
consolidated financial statements.


6.  
Supervisory
Board assessment of the Report on activities of JSW S.A. and JSW
Group financial statements of JSW S.A. and consolidated financial
statements of JSW Group for the financial year ended 31 December 2021.


7.  
Report
on JSW S.A.'s payments to public administration for the financial year
ended 31 December 2021.


were
published on 17 March 2022 and are available at the Company's corporate
website: https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2021Legal
basis:
§
19 sec. 1 points 1-2 Regulation of the Minister of Finance dated 29
March 2018 on current and periodic information published by issuers of
securities and on the terms for recognising such information as
equivalent to information required by the regulations of a non-member
state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-06 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2022-05-06 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki