REKLAMA
PIT 2023

JSW S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH

2023-11-28 15:37
publikacja
2023-11-28 15:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_RB_26_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EN/static/att/emitent/2023-11/Zalacznik-RB-26-2023_202311281455774190.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-28
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„Spółka”, „JSW S.A.”] w załączeniu przekazuje odpowiedzi udzielone na pytania zadane przez akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych.

Jednocześnie Spółka informuje, że jedno z pytań akcjonariusza jest zbieżne z wcześniejszymi pytaniami akcjonariuszy, na które JSW S.A. udzielała już odpowiedzi, przekazując je bezpośrednio akcjonariuszom i publikując stosowne raporty bieżące. Dodatkowo na stronie korporacyjnej Spółki w zakładce „Relacje Inwestorskie” została wydzielona sekcja „Pytania akcjonariuszy”, w której znajduje się zestawienie pytań i odpowiedzi w podziale tematycznym.

Powielające się pytanie dotyczyło tematów związanych ze składką solidarnościową.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Zalacznik_RB_26_2023.pdfZalacznik_RB_26_2023.pdf Odpowiedzi na pytania akcjonariusza złożone w trybie art. 428 par. 6 KSH.
EN/static/att/emitent/2023-11/Zalacznik-RB-26-2023_202311281455774190.pdfEN/static/att/emitent/2023-11/Zalacznik-RB-26-2023_202311281455774190.pdf Answers to questions submitted by a shareholder pursuant to Article 428 §6 of the Commercial Company Code.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:
Response
to questions submitted by a shareholder pursuant to Article 428 §6 of
the Commercial Company Code.Legal
Basis: Article
56 Section 1 Item 2 of the Act on Offerings – current and periodic
information


Body of
the Report:The
Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (“Company”, “JSW
S.A.”) provides the attached answers to questions asked by a
shareholder of the Company who is a natural person pursuant to Article
428 §6 of the Commercial Company Code.


At the same
time, the Company hereby reports that one of the shareholder's questions
is similar to previous shareholder questions, which JSW S.A. has already
answered by sending the answers directly to the shareholders and
publishing relevant current reports. In addition, on the Company’s
corporate website, a section entitled “Shareholders Questions” was added
in the “Investor Relations” tab, which contains a summary of questions
and answers, organized by topic.


The
redundant question concerned topics related to the solidarity
contribution.


Legal
basis: § 19
Section 1 Item 12) of the Regulation issued by the Finance Minister on
29 March 2018 on
the Current and Periodic Information Transmitted by Securities Issuers
and the Conditions for Recognizing the Information Required by the
Regulations of a Non-Member State as Equivalent


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2023-11-28 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki