REKLAMA
PIT 2023

JSW S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH

2023-11-15 11:37
publikacja
2023-11-15 11:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal_odpowiedzi_RB_25_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EN/static/att/emitent/2023-11/Zal-odpowiedzi-RB-25-2023_202311150519831183.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-15
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„Spółka”, „JSW S.A.”] w załączeniu przekazuje odpowiedzi udzielone na pytania zadane przez akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych.
Jednocześnie Spółka informuje, że część pytań akcjonariusza jest zbieżna z wcześniejszymi pytaniami akcjonariuszy, na które JSW S.A. udzielała już odpowiedzi, przekazując je bezpośrednio akcjonariuszom i publikując raporty bieżące. Dodatkowo na stronie korporacyjnej Spółki w zakładce „Relacje Inwestorskie” została wydzielona sekcja: „Pytania akcjonariuszy”, w której znajduje się zestawienie pytań i odpowiedzi w podziale tematycznym.
Powielające się pytania dotyczyły tematów związanych z wypłatą dywidendy, pożyczką PFR, składką solidarnościową, notowaniami akcji Spółki, działalnością KWK Borynia-Zofiówka-Bzie – Ruchu Bzie oraz komunikacją JSW S.A. z rynkiem.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12] Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Zal_odpowiedzi_RB_25_2023.pdfZal_odpowiedzi_RB_25_2023.pdf Odpowiedzi na pytania akcjonariusza złożone w trybie art. 428 par. 6 KSH.
EN/static/att/emitent/2023-11/Zal-odpowiedzi-RB-25-2023_202311150519831183.pdfEN/static/att/emitent/2023-11/Zal-odpowiedzi-RB-25-2023_202311150519831183.pdf Answers to questions submitted by a shareholder pursuant to Article 428 §6 of the Commercial Company Code.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:
Answers to questions submitted by a shareholder pursuant to Article 428
§ 6 of the Commercial Company Code.


Legal Basis: Article
56 Section 1 Item 2 of the Act on Offerings – current and periodic
information


Body of the Report:The Management Board of
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. [“Company”, “JSW S.A.”] provides the
attached answers to questions asked by a shareholder of the Company who
is a natural person pursuant to Article 428 §6 of the Commercial Company
Code.


At the same time, the
Company hereby reports that some of the questions asked by the
shareholder are similar to previous shareholder questions that JSW S.A.
has already answered, sending them directly to shareholders and
publishing current reports. In addition, on the Company’s corporate
website, a section entitled “Shareholders Questions” was added in the
“Investor Relations” tab, which contains a summary of questions and
answers, organized by topic.


Recurring questions were
related to dividend payments, PFR loan, solidarity contribution,
Company’s shares prices, operation of the Borynia-Zofiówka-Bzie Mine –
Bzie Section, and JSW S.A.’s communication with the market.


Legal basis:
§ 19 Section 1 Item 12] of the Regulation issued by the Finance Minister
on 29 March 2018 on
the Current and Periodic Information Transmitted by Securities Issuers
and the Conditions for Recognizing the Information Required by the
Regulations of a Non-Member State as Equivalent


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-15 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2023-11-15 Robert Ostrowski Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki