REKLAMA

JSW S.A.: Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel

2022-07-26 15:55
publikacja
2022-07-26 15:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-26
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, że podjął dzisiaj uchwałę w sprawie utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel w wysokości 164,0 mln zł, który obciąży wynik Spółki za II kwartał 2022 roku.
Zgodnie z postanowieniami MSR 36 Utrata wartości aktywów została przeprowadzona analiza przesłanek w wyniku której oceniono, że nie występują nowe przesłanki, które wskazywałyby na możliwość utraty wartości aktywów, ani też nie stwierdzono aby ustały przesłanki zidentyfikowane w poprzednich okresach, w wyniku których utworzone zostały odpisy.
Jednocześnie z uwagi na fakt, iż zdyskontowane przepływy generowane przez ośrodek wypracowujący środki pieniężne, tj. Kopalnię Węgla Kamiennego „Jastrzębie-Bzie” („CGU”) przyjmują wartość ujemną oraz zerową wartość odzyskiwalną CGU i ujęty w poprzednich okresach odpis aktualizujący aktywa CGU, a także wzrost aktywów CGU na dzień 30.06.2022 roku, zaszła konieczność utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel.
Dokonanie powyższego odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW oraz Grupy Kapitałowej JSW, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową. Ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona odpowiednio w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym JSW i Grupy Kapitałowej JSW za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku.
Spółka informuje, że prezentowana powyżej kwota odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:
Information
on recognition of an impairment loss on non-current assets in the Coal
segment


Body
of the report:The
Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.(“Company”, “JSW”)
hereby reports that today it adopted a resolution on recognizing an
additional impairment loss on non-current assets in the coal segment in
the amount of PLN 164.0 million, to be charged to the Company’s profit
and loss account for Q2 2022.


In
accordance with the provisions of IAS 36 “Impairment of assets”, an
analysis of indications of impairment has been carried out, as a result
of which it has been concluded that there are no new indications which
would suggest the possibility of impairment nor has it been found that
the indications identified in previous periods as a result of which
impairment losses had been established ceased to exist.


At
the same time, due to the fact that the discounted cash flows generated
by the cash generation unit, i.e. the “Jastrzębie-Bzie” Coal Mine
(“CGU”), are negative and that the CGU’s recoverable amount is zero, and
in consideration of the impairment loss on the CGU’s assets recognized
in previous periods and the increase in the CGU’s assets as at 30 June
2022, it became necessary to recognize an additional impairment loss on
non-current assets in the coal segment.


The
recognition of the above impairment loss will reduce the operating
result of JSW and the JSW Group but will not impact their liquidity
position. The final value of the impairment loss will be presented in
the standalone and consolidated financial statements of JSW and the JSW
Group, respectively, for the 6-month period ended 30 June 2022.


Please
be advised that the above figure of the impairment loss is an estimate
and is subject to change.


Legal
basis:
Article 17(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of 16 April 2014 on Market Abuse and Repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-26 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2022-07-26 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki