REKLAMA

JR HOLDING S.A.: Zawarcie umowy o współpracę i zarządzanie portfelem projektów z KBJ S.A.

2020-11-26 16:19
publikacja
2020-11-26 16:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-26
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie umowy o współpracę i zarządzanie portfelem projektów z KBJ S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 49/2020 z dn. 1 października 2020 r. (w którym JRH poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego; aneksowanego w dniu 30 października 2020 r., ESPI nr 53/2020 z dn. 30 października 2020 r.) informuje, iż w dniu 26 listopada 2020 r. zawarł z KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: KBJ) umowę o współpracę i zarządzania portfelem projektów (dalej: Umowa). Na podstawie Umowy KBJ zobowiązuje się do wykonywania na rzecz JRH usług polegających na bieżącym zarządzaniu portfelem projektów inwestycyjnych JRH (dalej: Usługi Zarządzania) oraz wykonywanie prac dodatkowych na warunkach określonych w Umowie. Usługi Zarządzania polegając mają w szczególności m.in. na selekcji projektów inwestycyjnych, ocenie merytorycznej, formalno-prawnej oraz finansowania projektów inwestycyjnych, prowadzeniu w imieniu i na rzecz JRH projektu inwestycyjnego, prowadzeniu negocjacji w zakresie ustalenia struktury i ramowych warunków dokonywania przez JRH decyzji inwestycyjnych.
Za świadczenie usług KBJ przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe płatne miesięcznie za Usługi Zarządzania oraz wynagrodzenie dodatkowe za realizację usług dodatkowych, w wysokościach określonych w Umowie.

W przypadku, gdy w ramach wykonania Umowy KBJ stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Utwór), z chwilą przyjęcia Utworu przez JRH oraz pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie usług, w ramach których Utwór został wykonany, KBJ przenosi na JRH całość autorskich praw majątkowych do Utworu wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
Umowa zawiera postanowienia dotyczące odpowiedzialności KBJ wobec JRH, określone wartościowo do kwoty stanowiącej równowartość 100% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego netto należnego na podstawie Umowy za okres 12 miesięcy świadczenia usług (wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści).

Umowa zawiera postanowienia określające sposobu współdziałania Stron. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem możliwości jej rozwiązania przez każdą ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Zarząd wskazuje, iż współpraca Stron realizowana będzie przy projektach z zakresu technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI&ML), analityki predykcyjnej, analityki biznesowej, oprogramowania i usług dostarczanych w modelu SaaS z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, cyfrowej transformacji sektora dużych przedsiębiorstw, automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych oraz innych technologii informatycznych, w których to dziedzinach JRH planuje inwestycje.

Zawarcie przedmiotowej umowy jest wynikiem realizacji strategii rozwoju Spółki na lata 2020-2022 polegającej na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi związane z nowymi technologiami i nowoczesnymi mediami, sztuczną inteligencją, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, biotechnologią oraz fotowoltaiką.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-26 January Ciszewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki