JHM DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

2019-11-14 09:00
publikacja
2019-11-14 09:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JHM-SKON_KWARTALNY_3Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody ze sprzedaży 67 215 111 245 15 600 26 154
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 487 18 855 3 362 4 433
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 455 15 874 2 659 3 732
IV. Zysk (strata) netto 9 749 12 896 2 263 3 032
V. Całkowite dochody za rok obrotowy netto 9 749 12 896 2 263 3 032
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 155 -5 029 -1 428 -1 182
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 794 1 640 -1 113 386
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 541 2 286 3 607 538
IX. Przepływy pieniężne netto razem 4 593 -1 103 1 066 -259
X. Zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcje w PLN/EUR 0,14 0,19 0,03 0,04
XI. Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcje w PLN/EUR 0,14 0,19 0,03 0,04
XII. STAN NA 2019.09.30 2018.12.31 2019.09.30 2018.12.31
XIII. Aktywa razem 543 490 474 160 124 266 110 270
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 184 588 125 007 42 205 29 071
XV. Zobowiązania długoterminowe 77 040 63 062 17 615 14 666
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 95 568 53 442 21 851 12 428
XVII. Kapitał własny 358 902 349 153 82 061 81 198
XVIII. Kapitał podstawowy 173 000 173 000 39 556 40 233
XIX. Liczba akcji w sztukach 69 200 000 69 200 000 69 200 000 69 200 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EUR 5,19 5,05 1,19 1,17
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EUR 5,19 5,05 1,19 1,17
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE
XXII. Przychody ze sprzedaży 32 634 78 032 7 574 18 345
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 821 9 884 887 2 324
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 611 9 756 838 2 294
XXV. Zysk (strata) netto 3 285 7 861 762 1 848
XXVI. Całkowite dochody za rok obrotowy netto 3 285 7 861 762 1 848
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 252 -10 425 -2 612 -2 451
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 126 1 823 -958 429
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 107 7 395 4 667 1 738
XXX. Przepływy pieniężne netto razem 4 728 -1 207 1 097 -284
XXXI. Zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcje w PLN/EUR 0,05 0,11 0,01 0,03
XXXII. Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcje w PLN/EUR 0,05 0,11 0,01 0,03
XXXIII. STAN NA 2019.09.30 2018.12.31 2019.09.30 2018.12.31
XXXIV. Aktywa razem 410 871 346 310 93 943 80 537
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120 737 59 461 27 606 13 828
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 40 877 23 755 9 346 5 524
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 77 098 35 200 17 628 8 186
XXXVIII. Kapitał własny 290 134 286 849 66 338 66 709
XXXIX. Kapitał podstawowy 173 000 173 000 39 556 40 233
XL. Liczba akcji w sztukach 69 200 000 69 200 000 69 200 000 69 200 000
XLI. Wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EUR 4,19 4,15 0,96 0,96
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EUR 4,19 4,15 0,96 0,96


Wartość księgowa na akcję obliczona została
jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz liczby akcji zwykłych i
liczby powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów.
Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz
średnioważonej liczby akcji i średnioważonej liczby akcji powiększonej o
prawa do akcji z danego okresu. Do przeliczenia danych sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres
bieżący 01.01.2019 – 30.09.2019 roku, przyjęto kurs średni EUR,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten
dzień tj., kurs 4,3086 EUR/PLN. Do przeliczenia wybranych danych
finansowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 – 30.09.2018 roku przyjęto
kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,
ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,2535 EUR/PLN. Do
przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień
okresu bieżącego- 30.09.2019 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP
na ten dzień, tj. kurs 4,3736 EUR/PLN, a na ostatni dzień okresu w roku
poprzednim 30.09.2018 roku - kurs 4,2714 EUR/PLN. Do przeliczenia danych
sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu
porównywalnego 31.12.2018 roku - przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na
ten dzień, tj. kurs 4,3000 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JHM-SKON_KWARTALNY_3Q_2019.pdfJHM-SKON_KWARTALNY_3Q_2019.pdf JHM DEVELOPMENT Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2019r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Regina Biskupska Prezes Zarządu
2019-11-14 Słąwomir Siedlarski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki