J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2019-11-14 18:32
publikacja
2019-11-14 18:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_skonsolidowane_sf_iiiq19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 406 318 325 418 94 304 76 506
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 303 979 266 495 70 552 62 654
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 102 339 58 923 23 752 13 853
IV. Koszty sprzedaży 23 091 16 944 5 359 3 984
V. Koszty ogólnego zarządu 25 450 18 294 5 907 4 301
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 53 069 18 888 12 317 4 441
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 841 14 802 11 800 3 480
VIII. Zysk (strata) brutto 45 169 6 731 10 483 1 583
IX. Podatek dochodowy 7 543 -8 467 1 751 -1 991
X. Zysk (strata) netto 37 626 15 199 8 733 3 573
XI. Wybrane dane z bilansu 2019-09-30 2018-12-31 2019-09-30 2018-31-12
XII. Aktywa razem 1 813 003 1 795 582 414 533 417 577
XIII. Aktywa trwałe 807 123 753 510 184 544 175 235
XIV. Aktywa obrotowe 1 005 880 1 042 072 229 989 242 342
XV. Pasywa razem 1 813 003 1 795 582 414 533 417 577
XVI. Kapitał własny 728 147 693 704 166 487 161 327
XVII. Zobowiązania długoterminowe 404 261 367 488 92 432 85 462
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 670 764 734 390 153 367 170 788
XIX. Przyszłe krótkoterminowe zdyskontowane płatności z tytułu leasingu 8 623 0 1 972 0
XX. Przyszłe długoterminowe zdyskontowane płatności z tytułu leasingu 1 208 0 276 0
Wybrane dane jednostkowe
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 382 201 311 818 88 707 73 309
XXII. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 283 361 253 646 65 767 59 633
XXIII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 98 840 58 172 22 940 13 676
XXIV. Koszty sprzedaży 21 955 15 968 5 096 3 754
XXV. Koszty ogólnego zarządu 20 556 15 354 4 771 3 610
XXVI. Zysk (strata) ze sprzedaży 55 600 22 053 12 905 5 185
XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 891 18 217 12 276 4 283
XXVIII. Zysk (strata) brutto 50 186 12 260 11 648 2 882
XXIX. Podatek dochodowy 8 612 -8 583 1 999 -2 018
XXX. Zysk (strata) netto 41 574 20 843 9 649 4 900
XXXI. Wybrane dane z bilansu 2019-09-30 2018-12-31 2019-09-30 2018-12-31
XXXII. Aktywa razem 1 616 153 1 668 191 369 525 387 951
XXXIII. Aktywa trwałe 834 544 799 851 190 814 186 012
XXXIV. Aktywa obrotowe 781 609 868 340 178 711 201 940
XXXV. Pasywa razem 1 616 153 1 668 191 369 525 387 951
XXXVI. Kapitał własny 775 198 753 958 177 245 175 339
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 271 077 253 330 61 980 58 914
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 560 930 660 903 128 254 153 698
XXXIX. Przyszłe długoterminowe zdyskontowane płatności z tytułu leasingu 7 753 0 1 773 0
XL. Przyszłe krótkoterminowe zdyskontowane płatności z tytułu leasingu 1 195 0 273 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone skonsolidowane sf_iiiq19.pdfSkrócone skonsolidowane sf_iiiq19.pdf Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 9 miesiecy zakończony dnia 30 września 2019 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Małgorzata Pisarek Członek Zarządu
2019-11-14 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
2019-11-14 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki