REKLAMA
WAŻNE

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawarcie umowy kredytowej

2020-06-26 16:27
publikacja
2020-06-26 16:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową na podstawie, której Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 33.000.000,00 zł („Kredyt”), z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Istotne warunki Kredytu :
1) ostateczny termin spłaty Kredytu został ustalony na 25 czerwca 2022 r.
2) oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku;
3) prawne zabezpieczenie Kredytu stanowią:
a) oświadczenie Spółki o poddaniu się rygorowi egzekucji z art. 777 §1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 66.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów 00/100) zł na rzecz Banku jako zabezpieczenie spłaty należności głównej, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu.
b) Pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Bank dla Spółki.
c) Weksel własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Banku
d) Gwarancja w kwocie 26.400.000,00 zł (80 % wysokości kredytu) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP z terminem ważności do dnia 25 września 2022 r.
4) uruchomienie Kredytu następuje po przedłożeniu w Banku zabezpieczeń wskazanych w ust. 3 powyżej litera a)-d).
5) Kredyt nie może zostać wykorzystany na spłatę zobowiązań finansowych.
6) Umowa nie przewiduje dodatkowych kar umownych poza standardowe zapisy regulaminu Banku w zakresie zobowiązań przeterminowanych.


Spółka uznała, iż informacja o fakcie przyznana kredytu bankowego w tej wysokości jest istotną informacją w obecnej sytuacji gospodarczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
2020-06-26 Wojciech Rajchert Czlonek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki